Szervezeti és Működési Szabályzat

Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelete

A Szervezeti és Működési Szabályzatról

 

[1]Kál Nagyközség Önkormányzata, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2011. évi CLXXXIX. törvény   értelmében kapott felhatalmazás alapján a Kál Nagyközség Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatában a következőket rendeli el

 

I. FEJEZET

 

1. §  (1) Az önkormányzat megnevezése: KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

(2) [2] A képviselő-testület hivatala: KÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL.

(3) Az önkormányzat székhelye: KÁL,

Az önkormányzat címe: KÁL, SZENT ISTVÁN TÉR 2.

(4) Az önkormányzat működési területe: Kál nagyközség közigazgatási területe. Működési területre vonatkozó részletes adatokat a Szervezeti és Működési Szabályzat 1.  melléklete tartalmazza.

(5) [3] Hatályon kívül helyezve

2.§  (1) Az önkormányzat jelképei: a címer, a zászló és a pecsét.

(2) Az önkormányzat címere:

Kerek talpú pajzsban zöld pajzsláb, vágva ezüst csíkkal, benne 1331-es évszám, fölötte kék mezőben három aranyló búzakalászt tartó jobb kézfő, fölötte sugárzó arany nap. A pajzson a nap korongján álló, balra néző, karmai közt szablyát tartó, repülni akaró arany turul madár. A pajzs alatt „Kál” felirattal arany szalag.

(3) Az önkormányzat zászlaja:

Kál nagyközség zászlaja téglavörös-zöld színű, középen a nagyközség címerével. Függő zászló esetén a címer a zászló hosszúságában, rúdra erősített zászló esetén annak keresztirányában áll.

(4) Az önkormányzat pecsétje:

a) kör alakú, benne körfelirat „Nagyközségi Önkormányzat Kál” helyezkedik el, középen a Magyar Köztársaság címere,

b) kör alakú, benne körfelirat „Nagyközségi Önkormányzat Kál” helyezkedik el, középen Kál nagyközség címere.

2.A § (1) A képviselőtestület a címer és a zászló használatát külön rendeletben szabályozza.

(2) Az önkormányzat pecsétjét kell használni:

            a) a képviselő-testület ülésén készített jegyzőkönyveken, hitelesítésére,

            b) a képviselő-testület által adományozott okleveleken.

(3) A polgármester  és a jegyző hivatalos kör alakú pecsétjén középen a Magyar Köztársaság címere van, a köríven pedig a következő felirat olvasható:

            a) Kál Nagyközség Polgármestere

            b) Kál Nagyközség Jegyzője.

 

II. FEJEZET

 

A települési önkormányzat feladata, hatásköre, szervei

3. § (1) A települési önkormányzat feladata a helyi közszolgáltatások körében különösen:

a) a településfejlesztés, a településrendezés, az épített és természeti környezet védelme, a lakásgazdálkodás, a vízrendezés és a csapadékvíz-elvezetés, a csatornázás, a köztemető fenntartása, a helyi közutak és közterületek fenntartása, a település tisztaság biztosítása, gondoskodás a helyi tűzvédelemről,  közbiztonság helyi feladatairól,

b) közreműködés a helyi energia-szolgáltatásban, a foglalkoztatás megoldásában, az óvodáról, alapfokú nevelésről, az oktatásról, az egészségügyi, a szociális ellátásról való gondoskodás, a közösségi tér biztosítása, közművelődési, tudományos, művészeti tevékenység, sport támogatása: nemzeti és etnikai kisebbségek joga érvényesítésének a  biztosítása, az egészséges életmód közösségi feltételeinek elősegítése, gyermek és ifjúsági feladatokról való gondoskodás. 

(2)  Az (1) bekezdésben foglalt feladatokban a települési önkormányzat az éves költségvetésben a gazdálkodást meghatározó pénzügyi tervben – a fedezet biztosítással egyidejűleg foglal állást.

(3) A települési önkormányzat köteles gondoskodni:

az egészséges ivóvíz ellátásról, az alapfokú oktatásról, az egészségügyi és a szociális alapellátásáról, a közvilágításról, a helyi közutak és a köztemető fenntartásáról, köteles biztosítani a nemzeti, az etnikai kisebbségek jogainak érvényesülését.

(4) A települési önkormányzat – feladatai ellátása érdekében – a lakossági önszervező közösségekkel megállapodásos kapcsolatokat létesíthet. Egymás rendezvényein kölcsönösen részt vesznek, munkatervet megküldik, véleményt kér kiemelkedő jelentőségű helyi ügyekben.

(5) [4] A települési önkormányzat kötelező és vállalt szakfeladatait a melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az önkormányzati jogokat – SZMSZ-be foglalt kivételekkel – az önkormányzat képviselő-testülete gyakorolja.

(2) A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át:

                 a)  a rendelet alkotás,

b) szervezetének kialakítása és működésének meghatározása, továbbá a törvény által hatáskörébe utalt választás, kinevezés, megbízás,

c) a helyi népszavazás kiírása, az önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározása, használatuk szabályozása, díszpolgári cím adományozása,

d) a gazdasági program, a költségvetés megállapítása, döntés a végrehajtásukról szóló beszámoló elfogadásáról, a helyi adó megállapítása, a településrendezési terv jóváhagyása, a képviselőtestület által meghatározott értékhatár feletti hitelfelvétel, a kötvénykibocsátás, továbbá a közösségi célú alapítványi forrás átvétele és átadása,

e) önkormányzati társulás létrehozása, társuláshoz, érdekképviseleti szervezethez való csatlakozás,

f) megállapodás külföldi önkormányzattal való együttműködésről, nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozás,

                g) intézmény alapítása,

                h) közterület elnevezése, emlékműállítás,

                i) eljárás kezdeményezés az Alkotmánybíróságnál,

                j) a bíróságok népi ülnökeinek a jelölése,

k) állásfoglalás megyei önkormányzati intézmény átszervezéséről, megszüntetéséről, ellátási, szolgáltatási körzeteiről, ha a szolgáltatás a települést is érinti,

l) véleménynyilvánítás olyan ügyben, amelyben törvény az érdekelt önkormányzat álláspontjának a kikérését írja elő,

                m) amit törvény a képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe utal,

                n)  a települési képviselő, polgármester összeférhetetlenségi ügyében való döntés,

                o)  vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés,

p) méltatlansági, összeférhetetlenségi ügyekben való döntés,[5]

q) önkormányzati képviselői megbízatás megszűnéséről való döntés.[6]

(3) A képviselő-testület a feladatkörébe tartozó közszolgáltatások céljából önkormányzati intézményt, más szervezetet alapíthat, vezetőit kinevezi.

(4) A kinevezési jogkör gyakorlása során köteles az adott bizottság véleményét kikérni, szükség esetén az érintett közösség véleményét is.

(5) Átruházható hatáskörök:

 A képviselő-testület egyes hatásköreit külön rendeletben a polgármesterre, a bizottságokra, a helyi [7] nemzetiségi önkormányzat testületére átruházhatja.

(6) Átruházott hatáskörök jegyzékét az SZMSZ  2, 3, 5 mellékletei tartalmazzák.

     Az átruházott hatáskör tovább nem ruházható.

     E hatáskör gyakorlásához utasítást adhat, e hatáskört visszavonhatja. 

 

A képviselő-testület

5. § (1) A képviselő-testület tagjainak száma: 7 fő, amelyből 6 fő képviselő és 1 fő a polgármester.   A képviselőtagok névsorát az SZMSZ   1. függeléke tartalmazza. 

(2) A képviselők kiesése esetén a helyükbe lépő személyek névsorát a választáson elért szavazataik sorrendjében az SZMSZ 2.  függeléke tartalmazza.

A képviselőtestület ülései

6. § (1) A képviselő-testület alakuló, rendes és rendkívüli ülést tart.

(2) [8] A képviselő-testület üléseit a polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester hívja össze.

(3) [9] A polgármester és az alpolgármesteri tisztség egyidejű betöltetlensége vagy tartós akadályoztatása esetén a képviselő-testület ülését az Ügyrendi bizottság elnöke hívja össze.

Alakuló ülés

7. § [10] Az alakuló ülés részletes szabályait a többször módosított MÖtv. ide vonatkozó rendelkezései tartalmazzák.

Rendes ülés

8.§ (1) [11] [12]A képviselő-testület szükség szerint, illetve munkaterv szerint, de évente minimum 8 alkalommal ülésezik.

     Az ülés ideje:         14:30 óra, a  munkaterv szerinti időpontban.

     Az ülés helye:        Káli Polgármesteri Hivatal tanácskozója (Kál, Szent István tér 2.)

(2) A képviselő-testület esetenként kihelyezett ülést tart, amennyiben a napirend azt indokolja.

(3) Az ülés a napirendbe felvett napirendi pontok megtárgyalásának idejéig tart.

(4) A képviselő-testület a polgármester javaslatára évente a naptári év szerinti utolsó ülésen elfogadja a testület munkatervét.

(5) A polgármester a képviselő-testület rendes ülését – indokolt esetben – az előzetesen meghatározottól eltérő időpontban is összehívhatja.

(6) A képviselő-testület július 1-től augusztus 31-ig – rendkívüli ok kivételével – nem ülésezik.

 

Rendkívüli ülés

9.§ Halaszthatatlan, döntést igénylő esetben rendkívüli ülést kell tartani.

10.§ A képviselő-testület rendkívüli ülését kell összehívni:

       a) polgármester,

       b) a települési képviselők ¼-ének, azaz 2 főnek indítványára,

       c) a képviselő-testület állandó bizottságainak indítványára,

       d) [13] [14] egyéb esetekben:

Heves Megyei Kormányhivatal indítványára,

helyi népszavazás elrendelése tárgyában

helyi nemzetiségi önkormányzat testületének indítványára.

11.§ (1) A képviselő-testületi ülés összehívására vonatkozó kezdeményezésben meg kell jelölni az indítványozónak a rendkívüli ülés összehívásának napirendjét, helyét, idejét és indokát.

(2) Az indítványt a 10. §-ban meghatározott esetekben az indítványozók saját kezűleg írják alá.

(3) Az indítványt a polgármesternél kell előterjeszteni.

12.§ Amennyiben a képviselő-testület összehívására a 10. § alapján meghatározottak miatt kerül sor, akkor a polgármester az indítvány benyújtásától számított 8 napon belül köteles gondoskodni  az ülés összehívásáról.

 

 

A képviselő-testület összehívásának rendje

13.§ (1) A képviselő-testület üléseit a polgármester a 6. § (2) bekezdésének megfelelően hívja   össze.

(2) A képviselő-testület tagjait az ülés helyének, napjának és kezdési időpontjának, napirend tárgyának és előadójának megjelölését tartalmazó meghívóval kell összehívni.

(3) A rendes ülésre szóló meghívót a képviselő-testület ülésének napját megelőzően legalább 5 nappal, a rendkívüli ülésre szóló meghívót pedig 24 órával előbb kézbesíteni kell.

(4) Különösen sürgős esetben – az összes képviselő egyetértésével -, a rendkívüli ülést a 3.  bekezdésben foglaltaktól eltérő módon és időben távbeszélőn is összehívható.

14.§ (1) A képviselő-testület ülésének időpontjáról a lakosságot a meghívónak a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztésével kell értesíteni, és azt az önkormányzat honlapján is közzéteszi.

(2) A meghívót a polgármester írja alá.

(3) A képviselő-testület üléseire meghívóval kell meghívni:

      a) a települési képviselőket,

      b) a jegyzőt,

      c) napirend tárgya szerinti bizottság nem képviselő-testületi tagjait,

      d) [15] nemzetiségi önkormányzat elnökét,

      e) intézményvezetőket,

        f) napirendi pontok előadóit,

        g) a választókerület országgyűlési képviselőjét,

        h) egyházi vezetőket.

(4) Amennyiben a képviselő-testület olyan napirendi pontot tárgyal, a testület ülésére a meghívottak körét a polgármester esetenként bővítheti.

(5) A meghívóval együtt kézbesíteni kell az írásos előterjesztéseket is. A (3) bekezdés c)-h) pontjában meghatározottak írásos előterjesztést csak ahhoz a napirendhez kapnak, amelyikhez meghívásuk kapcsolódik.

 

Az ülések nyilvánossága

15.§ (1) A képviselő-testületi ülés nyilvános.

(2) [16] A képviselő-testület zárt ülést tart:

a) az önkormányzat hatósági,

b) összeférhetetlenségi,

c) kitüntetési ügyekbe,

d) vagyonnyilatkozattal kapcsolatos  eljárás tárgyalásakor,

e) méltatlansági ügy tárgyalásakor

(3) A képviselő-testület zárt ülést tarthat:

a) választás,

b) kinevezés,

c) felmentés,

d) vezetői megbízás adása, illetőleg visszavonása,

e)fegyelmi eljárás megindítása, fegyelmi büntetés kiszabása,

f) állásfoglalást igénylő személyi ügy tárgyalásakor,

g) önkormányzat vagyonával való rendelkezés és az általa kiírt pályázat tárgyalásakor.

Amennyiben az érintett nem egyezik bele a nyilvános tárgyalásba, illetve az utolsó pont esetében, ha a nyilvános tárgyalás üzleti érdeket sértene.

(4) Zárt ülés elrendeléséről a polgármester, bármely képviselő és jegyző indítványozhatja, melyről a képviselő-testület minősített többséggel határoz.

(5) Zárt ülésről készített jegyzőkönyvbe csak a képviselők, a tárgyban közvetlenül érdekelt, vagy hivatalos megbízottja, a polgármester, valamint a jegyző tekinthet be, illetve a törvényességi ellenőrzést végző ügyintéző.

(6) Zárt ülésen elhangzottakról csak a polgármester, alpolgármester adhat felvilágosítást, nem sértve azokat az érdekeket, illetve jogszabályi rendelkezéseket, melyek a zárt ülés elrendelésének alapjául szolgálnak.

16.§ (1) A hallgatóság a nyilvános ülésen csak a részére kijelölt helyen foglalhat helyet.

Az ülés hallgatósága a képviselő-testület ülésén sem tetszését, sem pedig a nem tetszését nem nyilváníthatja ki.

(2) A nyilvános ülésen résztvevők, hallgatóság részére a polgármester hozzászólási jogot adhat. A képviselő kezdeményezheti a hozzászólási jog megvonását a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel – vita nélkül – hozzászólási jogot megvonhatja.

(3) A polgármester figyelmeztetheti azt az ülésen résztvevő állampolgárt, aki a tanácskozás rendjét magatartásával zavarja.

(4) Ismételt rendzavarás esetén a terem elhagyására is kötelezheti.

 

III. FEJEZET

A képviselőtestületi ülés elnöke és jogköre

17.§ [17] (1) A képviselőtestületi ülés (továbbiakban ülés) elnöke a polgármester.

(2) A polgármester akadályoztatása esetén az alpolgármester látja el az ülés elnöki teendőit.

(3) A polgármester akadályoztatásának minősül az is, ha az SZMSZ 48. §-ában megjelölt kizárási ok merül fel személyére vonatkozóan.

(4) [18] Amennyiben a polgármester, alpolgármester akadályoztatva van, vagy tisztségük egyidejűleg betöltetlen, akkor az elnöki teendőket az alábbi sorrendben látják el a képviselők:

        - Ügyrendi bizottság elnöke,

        - Pénzügyi bizottság elnöke

        - Szociális és Egészségügyi bizottság elnöke

 (5) A képviselőtestület összehívására, vezetésének módjára az elnök jogköre vonatkozik.

Az elnök jogköre

18.§ (1) Az elnök a képviselő-testület ülését.

            a) összehívja, megnyitja, berekeszti, szünetet rendel el,

            b) megállapítja a határozatképességet,

            c) figyelemmel kíséri a 48. § szerint a képviselőtestület munkájából való kizárási okot,  ez ügyben intézkedést tesz.

(2) Az elnök ülésvezetési feladatai, jogköre:

            a) az ülés vezetése,

            b) szó megadása, megtagadása,

            c) szó megvonása, tárgyra térésre felszólítás (19. § ),

            d) napirend előtti és ügyrendi kérdésben történő szó megadása és megtagadása,

            e) az ülés félbeszakítása ( 20. § ),

            f) a napirendi pont tárgyalásának elnapolása ( 21. § ),

            g) a napirendek összevont tárgyalására javaslattétel.

(3) Az elnök vitavezetési feladatai:

            a) napirendi pontonként megnyitja és berekeszti a vitát ( 22. § ),

            b) szavazást rendel el,

            c) megállapítja a szavazás eredményét,

            d) kimondja a határozatot.

(4) Az elnök egyéb feladatai, jogköre:

            a) felszólalási jog a képviselőtestület ülésén bármikor,

            b) az ülés rendjének biztosítása (23. § ),

            c) napirend előtt tájékoztatást ad a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról és az  előző ülés óta tett fontosabb intézkedésekről. Tájékoztatót ad az átruházott hatáskörök gyakorlásáról. 

 

A tárgyra térés, a szó megvonása

19.§ (1) Azt a felszólalót, aki eltér a tárgytól, az elnök felszólíthatja, hogy térjen a tárgyra.

(2) Az elnök felszólítása eredménytelensége után megvonja a szót.

Akitől a szót megvonták, ugyanabban az ügyben nem szólalhat fel újra.

Az ülés félbeszakítása

20.§ (1) Ha a képviselő-testület ülésén olyan rendzavarás történik, amely a tanácskozás folytatását lehetetlenné teszi, az elnök az ülést határozott időre félbeszakíthatja.

(2) Ha az ülés félbeszakad, csak újabb polgármesteri összehívásra folytatódik.

 

Napirendi pont tárgyalásának elnapolása

21.§ Az elnök, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a napirendi pont tárgyalásának elnapolását. Ha az elnapolással az előterjesztő egyetért, erről a képviselőtestület vita nélkül határoz és meghatározza a napirend tárgyalásának időpontját.

 

Vita lezárása

22.§ (1) Ha a napirendi ponthoz több felszólaló nincs, az elnök a vitát bezárja.

(2) Az előterjesztő, vagy bármelyik képviselő javasolhatja a vita bezárását. A képviselő-testület e kérdésben vita nélkül minősített többséggel határoz.

 

Rendfenntartás

23.§ (1) Ha valamely képviselő felszólalása során a képviselőtestület tekintélyét, vagy valamelyik települési képviselőre sértő kifejezést használ, illetőleg ha egyébként a szabályzatnak a tanácskozási rendre és a szavazásra vonatkozó szabályait megszegi, az elnök rendre utasítja.

(2) Az elnöknek a rendfenntartás érdekében tett – szabályzatban meghatározott – intézkedése ellen felszólalni, azokat visszautasítani, vagy azokkal vitába szállni nem lehet.

 

IV. FEJEZET

A képviselő-testület ülése

Határozatképesség

24.§ (1) A képviselő-testület akkor határozatképes, ha az ülésen a települési képviselők több mint a fele jelen van. A határozathozatalhoz a jelenlévő települési képviselők több mint a felének az egybehangzó szavazata szükséges.

(2)Ha az (1) bekezdésben megjelölt számú képviselő nincs jelen, akkor az ülés határozatképtelen. A határozatképtelen képviselőtestületi ülést 8 napon belül ugyanazon napirendek megtárgyalására újra össze kell hívni.

 

Távollét

25.§ A képviselő köteles részt venni a képviselőtestület ülésén, valamint annak a bizottságnak az ülésén, amelynek tagja.

Ciklus program

26.§ (1) A polgármester köteles a képviselő-testület megbízatásának időtartamára ciklus-programot készíteni.

(2) A program magában foglalja azokat a helyi közügyeket, közszolgáltatásokat, amelyek megoldásában feladatot vállaló önszerveződő lakossági szervezetek tevékenységét támogatja.

(3)A képviselő-testület működésének alapja – a program végrehajtását célzó – éves munkaterv.

Munkaterv

27.§ (1) A képviselő-testület rendes üléseit munkaterv szerint (8. §) tartja. A munkaterv elkészítéséről a polgármester gondoskodik.

 A munkatervre vonatkozó javaslatokat a polgármesterhez kell benyújtani.

(2) A munkaterv elkészítéséhez javaslatot

            a) valamennyi képviselő-testületi tagtól,

            b) a képviselő-testület bizottságaitól,

            c) jegyzőtől,

            d) intézményvezetőktől,

            e) a választókerült országgyűlési képviselőjétől,

            f) az egyházközség képviselőtestületétől,

            g) [19] a nemzetiségi önkormányzat testületétől

lehet kérni

28.§ A munkatervnek tartalmaznia kell:

a)  az ülések várható időpontját,

b)  a napirendek tárgyát, előadóját,

c)  az előkészítésért felelős nevét,

d) az előterjesztés elkészítésének határidejét,

 1. a bizottságoknak a megjelölését, ha az előterjesztést előzetesen bizottságnak kell megvitatnia,
 1. a közmeghallgatás időpontját, napirendjét,
 2. egyéb szervezési feladatokat  pl.  fórumok, évfordulók, stb.

29.§ (1) A munkaterv elfogadásáról a polgármester javaslatára a képviselőtestület minden év utolsó ülésén egyszerű szótöbbséggel határoz.

(2) A munkaterv előterjesztésével egyidejűleg a képviselő-testületet tájékoztatni kell a munkatervbe be nem került javaslatokról.

 

A rendes ülés napirendje

30.§ A képviselő-testület rendes ülésének napirendjére a polgármester tesz javaslatot a munkatervnek megfelelően, melynek alapján a napirendet a képviselőtestület állapítja meg.

 

Napirendre vétel

31.§ (1) A képviselő-testület a Szabályzatban meghatározott módon az ülés napirendjére felveszi:

            a) az előterjesztéseket,

            b) az önálló indítványokat,

            c) az interpellációt.

(2) A napirendi pontok tárgyalásának sorrendjét az alábbiak szerint kell meghatározni:

            I. rendeleti javaslatok,

            II. határozati javaslatok,

            III. beszámolók,

            IV. tájékoztatók,

            V. interpellációk.

(3) A 13. § (3) bekezdésben jelölt határnap után az ülés elnöke a napirendet csak a Szabályzatban meghatározott esetekben egészítheti ki, ennek felvételéről a képviselő-testület vita nélkül határoz.

(4) Ha az elnök a (3) bekezdésben említett jogával él, köteles a kiegészítésről szóló értesítést a képviselő-testület ülésének kezdete előtt legalább 24 órával a 14. § (3) a), b) és (4) bekezdésében jelölteknek megküldeni.

32.§ A képviselő-testület a költségvetési törvényben, illetve az államháztartási törvényben meghatározott időpontig köteles napirendre tűzni a költségvetés megállapításáról, illetve a zárszámadásról szóló előterjesztést.

Előterjesztések

33.§ (1) A képviselő-testület üléseinek napirendjére fel kell venni az előterjesztésnek minősülő, a munkatervre felvett, továbbá a képviselő-testület, a képviselő-testület bizottsága, a polgármester és a jegyző által előzetesen javasolt:

            a) rendeleti javaslatot,

            b) határozati javaslatot,

            c) beszámolót és

            d) tájékoztatót.

(2) A rendeleti javaslat csak írásbeli lehet.

(3) Az írásbeli előterjesztésnek tartalmaznia kell:

            a) a tárgyat és a tényállást,

            b) a lehetséges döntési alternatívákat és azok jogszabályi alapját,

            c) az alternatívák indokait,

            d) a határozati javaslatot,

            e) és szükség szerint a felelős és a határidő megjelölését.

 

Képviselői önálló indítványok

34.§ (1) Az előterjesztések alapján a napirendre felvett ügyekkel össze nem függő önálló indítványt tehetnek a képviselők, melyet a polgármesternél kell a rendes ülés napját megelőzően legalább 3 nappal írásban beterjeszteni.

(2) A polgármester az önálló indítványt a képviselő-testület ülésén napirendi pontként javasolhatja. Ennek hiányában az önálló indítvány benyújtásáról a képviselő-testület tájékoztatja, és az elutasítást köteles megindokolni.

(3) A tájékoztatás alapján – amennyiben az indítványozó települési képviselő azt kéri – a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel és vita nélkül dönt a napirendre vétel kérdésében.

(4) A beterjesztésnek tartalmaznia kell az önálló indítványt előterjeszteni kívánó nevét, az indítvány szövegét és az előterjesztő sajátkezű aláírását.

(5) A képviselő-testület ülésének napirendjére önálló napirendi pontként felvehető indítványok a 33. §-ban foglaltaknak megfelelő:

 1. rendelet-tervezetek,
 2. határozati javaslatok

lehetnek.

 

Interpelláció

35.§ (1) A települési képviselő a képviselő-testület ülésén a

            a) polgármestertől,

            b) jegyzőtől,

c) [20] bizottság elnökétől önkormányzati ügyekben felvilágosítást kérhet, amelyre az ülésen, vagy legkésőbb 15 napon belül írásban érdemi választ kell adni.

(2) Az interpelláció szóban és írásban is előterjeszthető a napirendek tárgyalását követően.

(3) Amennyiben a képviselő-testület ülését megelőzően 3 nappal tették az interpellációt, arra az ülésen érdemben kell válaszolni.

(4) Az interpelláció elfogadásáról a képviselő-testület egyszerű szótöbbséggel dönt, ha azt a kérdező nem fogadta el.

(5) A képviselő-testület az interpelláció alapján részletes vizsgálatot is elrendelhet, melyről egyszerű szótöbbséggel határoz.

(6) Az interpellációról a jegyző részletes nyilvántartást vezet.

 

Nem önálló indítványok

36.§ Valamely napirendi ponthoz kapcsolódóan benyújtható  indítványok, nem  önálló indítványok:

a)   sürgősségi javaslat,

b)   módosító javaslat,

 1. bizottsági ajánlás.

 

Sürgősségi javaslat

37.§ (1) A polgármester, a képviselők, a képviselő-testület állandó bizottsága vagy a jegyző javasolhatják a képviselő-testületnek valamely előterjesztés, vagy önálló indítvány sürgős tárgyalását. A sürgősségi javaslatot indoklással kell ellátni.

(2) Sürgősségi javaslatot az előterjesztéssel, vagy az önálló indítvánnyal együtt a képviselő-testület ülését megelőzően 3 nappal a polgármesternél lehet benyújtani, aki dönt a javaslat indokoltságáról.

(3) Amennyiben a polgármester az indítványnak nem ad helyt, a sürgősségi indítvány kérdésében a képviselő-testület a napirend előtt egyszerű szótöbbséggel hozott határozatával dönt, az indítványozások sürgősségi tényének rövid megalapozására.

(4) Ha a sürgősségi indítvány tárgya valamely döntésre jogosult bizottság hatáskörébe tartozna, úgy arról is állást kell foglalni, hogy a képviselő-testület magához vonja-e az ügyet.

(5) Ha a képviselő-testület nem ismeri el a sürgősséget, úgy az ügyet egyszerű napirendi javaslatként kezeli, s a napirendek meghatározásakor dönti el, hányadik napirendként.

 

Módosító javaslat

38.§ A rendeleti javaslathoz és a határozati javaslathoz a 14. § (3) bekezdésében jelöltek módosító javaslatot tehetnek.

A módosító javaslatot indoklással kell ellátni.

 

Bizottsági ajánlás

39.§ (1) Az előkészítésért felelős bizottság a rendeleti javaslathoz, határozati javaslathoz – az ezekhez benyújtott módosító javaslatokat is értékelő – ajánlást nyújthat be a képviselő-testületnek.

(2) [21] Az ajánlásnak tartalmaznia kell a nemzetiségi véleményt is.

 

Az indítványok szabályszerűsége

40.§ Az indítványnak a tárgyalásra és határozathozatalra alkalmasnak kell lennie. A nem szabályszerűen benyújtott indítványt a polgármester vagy az   elnök  visszautasíthatja.

Közmeghallgatással egybekötött képviselő-testületi ülés

41.§ A képviselő-testület eseti döntése, vagy munkatervében meghatározottak alapján évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

42.§ Közmeghallgatást kell tartani akkor is, ha a képviselők fele azt indítványozza.

43.§ [22] A közmeghallgatás helyéről, idejéről a lakosságot 5 nappal előbb értesíteni kell a hangoshíradón keresztül.

44.§ A közmeghallgatáson a település állandó lakosai, a helyben érdekelt szervezetek legfeljebb egy alkalommal 3 percben felszólalhatnak.

45.§ Közmeghallgatás alapján a képviselőtestület az elhangzott hozzászólásokat értékeli, és kijelöli azt a fórumot vagy személyt, amely a közmeghallgatás során elhangzott felszólalások tartalmát megvizsgálja, s a szükséges intézkedést a képviselő-testület előtt kezdeményezi.

 

A rendkívüli képviselő-testületi ülés napirendje

46.§ (1) A szabályzat 9. §-ában megjelölt rendkívüli ülésen csak az a napirendi pont tárgyalható, amire az indítvány vonatkozik.

(2) A napirendi pont beterjesztéséről az ülés elnöke gondoskodik.

(3) A 10. §-ban meghatározott indítványozó egy képviselője a rendkívüli képviselőtestületi ülés összehívását és az indítvány napirendre tűzését köteles megindokolni.

(4) A képviselő-testület a (3) bekezdésben meghatározottakat követően egyszerű többséggel dönt arról, hogy kívánja-e tárgyalni az indítvány tárgyát.

47.§ A 46. §-ban foglaltakon kívül más a képviselő-testület ülésére tárgyalás céljából nem nyújtható be.

 

Kizárás a döntéshozatalból

48.§ (1) [23] A képviselőtestület döntéshozatalából kizárható az, akit vagy akinek a hozzátartozóját az ügy személyesen érint. Hozzátartozónak minősülnek a MÖtv. 49. § (3) szerintiek.

(2) A kizárásról az érintett települési képviselő kezdeményezésére, vagy bármely települési képviselő javaslatára a képviselő-testület dönt, minősített többséggel.

49.§ (1) A települési képviselő köteles bejelenteni a személyes érintettséget.

(2) A kizárt képviselőt a határozatképesség szempontjából jelenlévőnek kell tekinteni.

(3) [24] Amennyiben a képviselő a személyes érintettség bejelentési kötelezettség  elmulasztotta és erről a képviselőtestület tudomást szerez, a szavazás eredményét semmisnek nyilvánítja és a határozathozatalt megismétli.

 

A tanácskozás rendje

50.§ (1) A képviselő-testület ülésén a meghívottak tanácskozási joggal vesznek részt.

(2) A képviselő-testület ülésén felszólalhat az, akinek az ülés elnöke javaslatára a képviselő-testület – vita nélkül egyszerű szótöbbséggel – szót ad.

(3) Az (1) bekezdésben megjelölt azon meghívottak, akiket valamelyik napirend tárgyalásához hívtak meg, csak annak a napirendnek a vitájában vehetnek részt tanácskozási joggal, melyhez meghívásuk kapcsolódik.

Felszólalás a képviselő-testületi ülésen

51.§ A felszólalások típusai.

            a) napirend előtti felszólalás,

            b) felszólalás ügyrendi kérdésben,

            c) napirendhez kapcsolódó felszólalás.

 

Napirend előtti felszólalás

 

52.§ (1) Napirend előtti felszólalásra az elnöktől bármelyik képviselő kérhet engedélyt a felszólalás tárgyának megjelölésével.

(2) Ha az elnök az engedélyt megtagadja, a képviselő kérésére e tárgyban a képviselő-testület felszólalás és vita nélkül határoz.

(3) A napirend előtti felszólalás legfeljebb 3 percig tarthat. A felszólaláshoz kapcsolódóan bármelyik képviselő 2-2 percre kaphat szót.

(4) Vitának és határozathozatalnak helye nincs.

Felszólalás az ügyrendhez

53.§A tárgyalt napirendet érintő ügyrendi kérdésben bármelyik képviselő bármikor szót kérhet és javaslatot tehet.

Napirendhez kapcsolódó felszólalás

54.§ (1) A napirendi ponthoz való hozzászólásra az ülés elnökénél kell jelentkezni.

(2) A napirendi pont vitája során a képviselő legfeljebb egy alkalommal kérhet szót. Ismételt felszólalásra az elnök engedélyt adhat. Ha az elnök az engedélyt megtagadja, a képviselő a képviselő-testülettől kérheti a felszólalás engedélyezését. A képviselő-testület e tárgyban felszólalás és vita nélkül határoz.

(3) Az előadó, a polgármesteri Hivatal napirendjében érintett dolgozója a polgármester és a jegyző több alkalommal is hozzászólhatnak.

A tanácskozási joggal rendelkezők, illetve az eseti felszólalásra engedéllyel rendelkezők napirendi pontonként legfeljebb egy esetben szólalhatnak fel.

(4) Az előadót megilleti a zárszó joga is.

(5) A hozzászólók sorrendjét – figyelembe véve a jelentkezés sorrendjét – az elnök határozza meg.

(6) Vita közben, korábbi felszólalással kapcsolatos észrevétel megtétele céljából bármelyik képviselő, továbbá ha a képviselő a személyét érintő korábbi felszólalásra kíván észrevételt tenni, hozzászólásra kérhet szót. A felszólalást az elnök engedélyezi. Ez esetben viszontválasznak és vitának helye nincs.

 

V. FEJEZET

Az önkormányzat rendelete

55.§ (1) A képviselő-testület a törvény által nem szabályozott helyi társadalmi viszonyok rendezésére, továbbá törvény felhatalmazása alapján annak végrehajtására önkormányzati rendeletet alkot.

(2) [25] [26] Hatályon kívül helyezve.

56.§ A rendeletalkotás kezdeményezésére jogosultak:

 1. helyi képviselők,
 2. képviselő-testület bizottságai,
 3. polgármester,
 4. jegyző,
 5. nemzetiségi önkormányzat, [27]
 6. [28] Hatályon kívül helyezve.

57.§ (1) Amennyiben a kezdeményező nem felsőbb szerv, illetve helyi önkormányzati testület képviselője, bizottsága, hivatalának vezetője, abban az esetben a helyi rendeletalkotásra irányuló indítványt a polgármester útján lehet tenni.

(2) A polgármester – a hivatal bevonásával – a kezdeményezést, majd a tervezetet a képviselőtestületnek nyújtja be.

(3) A jegyző köteles előzetesen állást foglalni az indítvány tárgyában, s szükség esetén intézkedik a tervezet elkészítéséről.

 

A tervezet elkészítése

58.§ (1) A rendelet tervezetét a képviselő-testület hivatala készíti el.

(2) A tárgy szerint illetékes bizottság az előkészítésben köteles közreműködni.

(3) Adott esetekben a képviselő-testület szakértőt is felkérhet az elkészítésre.

A tervezet véleményezése

59.§ A rendelettervezeteket a tárgykör szerint érintett képviselő-testület bizottsága köteles ülésen megvitatni.

60.§ (1) A lakosság széles körét érintő rendelettervezetet köteles a képviselő-testület előzetesen közszemlére tenni 30 napig.

(2) A közszemle helyéről a lakosságot értesíteni kell hangoshíradón keresztül.

(3) A közszemlére tétel ideje alatt - ami 30 nap - kifogást lehet emelni írásban a    polgármesternél.

(4) A kifogásról a testület a tervezet tárgyalása során állást foglal, és a kifogást tevőt erről értesíteni.

Tervezet helyi képviselő-testület elé terjesztése

61.§ (1) A rendelettervezetet annak mellékleteivel a polgármester, vagy a jegyző terjeszti a képviselő-testület elé.

(2) A polgármester, vagy a jegyző köteles tájékoztatni a képviselő-testületet a tervezetben nem szereplő nemzetiségi javaslatokról is, a közszemlére tétel időtartama alatt beérkezett kifogásokról, melyről a képviselő-testület határoz.[29]

(3) A rendelettervezet készítése során az előkészítésbe bevont bizottság vezetője a testületi ülésen köteles írásbeli véleményt adni.

 

Rendelet megsértésének jogkövetkezményei

62.§ [30] Hatályon kívül helyezve.

Szavazás a rendeletről

63.§ A képviselő-testület a szavazás során először a módosított javaslatokról, majd a rendelet javaslatról dönt, minősített  többséggel.

 

Önkormányzati rendelet kihirdetése

64.§ Az önkormányzati rendeletet a polgármester és a jegyző írja alá.

65.§ (1) Az önkormányzati rendelet kihirdetéséről és hatályos önkormányzati rendeletek naprakészen tartásáról a jegyző gondoskodik.

(2) Az önkormányzati rendeletekről a jegyző köteles betűrendes nyilvántartást vezetni.

66.§  Az önkormányzati rendeletet a jegyző a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő elhelyezésével  hirdeti ki és azt az önkormányzat honlapján is közzéteszi.

67.§ (1) A képviselő-testület rendeleteit az alábbiak szerint jelöli:

elnevezése:  Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének …../…() Önkormányzati rendelete

(2) A rendelet megnevezésében az (1) pontban meghatározottakon túl fel kell tüntetni a tárgyat is.

(3) A rendelet évenként folyamatos sorszámmal törve az évszámmal, valamint ezt követően a kihirdetés dátumával feltüntetésével kell jelölni.

(4) A testületi ülés jegyzőkönyvében  a zárójelben feltüntetett idő a kihirdetés napját jelöli. A rendelet végén záradékkal kell ellátni a kihirdetés időpontját.

VI. FEJEZET

A szavazás rendje

68.§ (1) A képviselő-testület a napirendi pont vitájának lezárása és a zárszó után rendeletet alkot, vagy határozatot hoz.

(2) A szavazás előtt a jegyző – törvényességi kérdésben – észrevételt tehet.

(3) Az ülés elnöke a napirendi pont során előterjesztett és a vitában elhangzott konkrét határozati javaslatokat egyenként bocsátja szavazásra. Előbb a módosító indítványokat, majd az előterjesztésben szereplő határozatokról, javaslatokról dönt a testület.

 

Határozathozatal

69.§ Az egyszerű többséggel hozott határozathoz a jelenlévő képviselők több mint a felének az egybehangzó szavazata szükséges.

70.§ (1) Minősített többség szükséges:

 1. rendelet alkotáshoz,
 2. hitelfelvételhez, kötvénykibocsátásához,
 3. képviselőtestület önfelosztásának kimondásához,
 4. szervezetének kialakításához és működésének meghatározásához,
 5. törvény által hatáskörébe utalt választáshoz, kinevezéséhez, megbízásához,
 6. képviselőtestületi társulás létrehozásához, társuláshoz, érdekképviseleti szervhez való csatlakozáshoz,
 7. önkormányzat tulajdonában álló ingatlan feletti rendelkezés esetén,
 8. külföldi önkormányzattal való együttműködéshez,
 9. nemzetközi önkormányzati szervezethez való csatlakozáshoz,
 10. intézményalapításhoz,
 11. települési képviselő döntéshozatalból való kizárásához,
 12. önkormányzati hatáskör átruházásához,
 13. zárt ülés elrendeléséhez,
 14. kereset benyújtásához a polgármester ellen, tisztségének megszüntetése érdekében,
 15. helyi népszavazás kiírásához,
 16. önkormányzati jelképek, kitüntetések és elismerő címek meghatározásához, használatuk szabályozásához, díszpolgári cím adományozásához,
 17. gazdasági program megállapításához,
 18. településrendezési terv jóváhagyásához,
 19. közösségi célú alapítvány és alapítványi forrás átvételéhez, átadásához.

(2) Minősített többséghez a megválasztott képviselők több mint a felének szavazata szükséges.

71.§  Szavazni személyesen kell.

72.§ A szavazás nyílt. A nyílt szavazás névszerinti is lehet.

73.§ A képviselő-testület döntéseit általában nyílt szavazással – kézfelemeléssel – hozza.

74.§ (1) Nyílt szavazás esetén legalább 2 képviselőnek a szavazás megkezdése előtt benyújtott javaslatára név szerinti szavazást kell tartani.

(2) Települési képviselő javasolhatja a név szerinti szavazást, a szavazás megkezdése előtt.

     E kérdésben a testület vita nélkül egyszerű szótöbbséggel dönt.

(3) A név szerinti szavazás esetén az Ügyrendi Bizottság elnöke abc sorrendben felolvassa a képviselők nevét. A képviselők felállva „igen”, „nem”, „tartózkodom” nyilatkozattal szavaznak. Az Ügyrendi Bizottság elnöke a szavazatot a névsoron feltünteti, a szavazatokat összeszámolja és a szavazás eredményét – a névsorral együtt – átadja az elnöknek. A szavazás eredményét az elnök hirdeti ki. A külön hitelesített névsort a jegyzőkönyvhöz kell csatolni.

75.§ Névszerinti szavazást kell elrendelni:

 1. hitel felvétel,
 2. a testület megbízásának lejárta előtti feloszlatásáról, minősített többségi döntéssel.

76.§ (1) A képviselő-testület az SZMSZ 15. § (2) és (3) bekezdésében megfogalmazott esetben titkos szavazást rendel el.

(2) A titkos szavazás elrendelésére javaslatot tehet:

            a) az ülés elnöke,

            b) bármely képviselő.

(3) A szavazás borítékba helyezett szavazólapon, szavazófülke és urna igénybevételével történik.

(4) A titkos szavazásnál az Ügyrendi Bizottság bonyolítja le a szavazást.

(5) Az Ügyrendi Bizottság összeszámolja a szavazatokat, megállapítja a szavazás eredményét, erről a képviselő-testületnek jelentést tesz.

77.§ A titkos szavazásról jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza:

 1. a szavazás helyét, napját,
 2. a Ügyrendi  bizottság tagjainak nevét, tisztségét,
 3. a szavazás során felmerült körülményeket,
 4. a szavazás eredményét.

78.§ (1) A képviselő-testület üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely a megjelent képviselők és meghívottak nevét, a tárgyalt napirendi pontokat, a tanácskozás lényegét és a hozott határozatokat tartalmazza.

(2) A jegyzőkönyv tartalmazza továbbá:

            a) az ülés helyét, időpontját (sorszámát),

            b) igazoltan és igazolatlanul távollévő képviselőket,

            c) az ülésen, illetve az egyes napirendi pontok tárgyalásához meghívottak nevét,

            d) az ülés megnyitásának idejét,

            e) a napirend előtti felszólalásokat és annak lényegét,

            f) az elfogadott napirendet,

            g) napirendi pontonként a napirend tárgyát, az előadók és felszólalók nevét, a  kérdések, szóbeli előterjesztések, illetve hozzászólás lényegét,

            h) a szóban előterjesztett határozati javaslatokat,

            i) a határozathozatal módját,

            j) a határozatok szövegét, feltüntetve a szavazás eredményét,

            k) szükség esetén az elnök intézkedéseit,

            l) a képviselő-testület ülésén  történt fontosabb eseményeket,

            m) az ülés bezárásának idejét.

(3) A jegyzőkönyv eredeti, a Heves Megyei Kormányhivatalhoz felterjesztett példányának elválaszthatatlan mellékleteit képezik:

a) meghívó,

b) írásos előterjesztések, képviselői önálló indítványok,

c) jelenléti ív,

d) titkos szavazási jegyzőkönyv 1 példánya,

e) a 34. § szerint benyújtott indítvány,

f) a 35. § szerinti interpelláció,

g) a 37. § szerinti sürgősségi indítvány,

h) névszerinti szavazásról készült névsor.

79.§  A települési-képviselő kérésére az írásban is benyújtott hozzászólósát a jegyzőkönyvhöz kell mellékelni, illetve a véleményét rögzíteni kell a jegyzőkönyvben, szó szerint.

80.§ A jegyzőkönyv elkészítéséről a jegyző gondoskodik.

81.§ (1)  A képviselő-testület jegyzőkönyvét a polgármester és a jegyző írja alá.

(2) Akadályoztatásuk esetén az ülés elnöke, illetve a jegyző által erre a feladatra kijelölt személy írja alá a testületi ülésről készült jegyzőkönyvet. 

82.§ A jegyzőkönyvet az ülést követő 15 napon belül a jegyző köteles megküldeni a Heves Megyei Kormányhivatalnak.

83.§ A jegyző a jogszabálysértésre vonatkozó észrevételét a képviselő-testület jegyzőkönyvének felterjesztésekor a jegyzőkönyvhöz csatolja.

84.§ (1) A választópolgárok – zárt ülés kivételével – betekinthetnek a képviselő-testület előterjesztéseibe és üléseinek a jegyzőkönyveibe, a Polgármesteri Hivatal erre kijelölt irodájában és a könyvtárban ügyfélfogadási időben.

(2) Zárt ülésről készült jegyzőkönyvet a képviselő-testület titkos iratként kezeli.

85.§ A jegyzőkönyv eredeti példányát a Polgármesteri Hivatal kezeli.

Évenként bekötteti és irattárba helyezi.

 

VII. FEJEZET

 

A települési képviselők jogállása

86.§ A képviselő-testületi tagság kötelezi viselőjét, hogy ne csak a közéletben, de a magánéletben is méltó legyen a megbízatásához.

87.§ A települési képviselő:

(1) Részt vehet a képviselő-testület döntésének előkészítésében, végrehajtásuk szervezésében és ellenőrzésében.

(2) Kezdeményezheti, hogy a képviselő-testület vizsgálja felül bizottságának, a polgármesternek – a képviselő-testület által átruházott – önkormányzati ügyben hozott döntését.

(3) Megbízás alapján képviselheti a képviselő-testületet.

(4) A képviselő-testület hivatalától képviselői munkájához szükséges tájékoztatást, ügyviteli közreműködést igényelhet.

(5) Közérdekű ügyben kezdeményezheti a képviselő-testület hivatalának intézkedését, amelyre a hivatal 15 napon belül érdemi választ köteles adni.

(6) Köteles a választópolgárokkal a kapcsolatot tartani.

Települési képviselők díjazása

88.§ A települési képviselő a munkahelyén történő munkavégzési kötelezettség alóli felmentése miatt kiesett jövedelmét a képviselőtestület téríti meg, amelynek alapján a képviselő társadalombiztosításra is jogosult.

89.§ A települési képviselőt, illetve a polgármestert a külön rendeletben meghatározott költségtérítés illeti meg.

90.§ (1) Az a képviselő, aki valamely ügyben érintett, az adott ügy döntéshozatalából a testület eseti döntése alapján kizárható.

(2) Érdekeltségét a képviselő, vagy bármely képviselő, akinek arról tudomása van, köteles felvetni.

(3) Az érdekeltségről a képviselő-testület minősített többséggel dönt.

 

VII. FEJEZET

 

Bizottságok

91.§ (1)  A képviselő-testület döntéseinek előkészítésére, döntések végrehajtásának szervezésére, a döntések összehangolására, véleményezésére és ellenőrzésére állandó és ideiglenes bizottságot hoz létre.

(2) A képviselő-testület a bizottságokra ruházott döntési jogkörét és az állandó bizottságok által ellátott hatósági jogköröket az SZMSZ 2. melléklete szerint határozza meg.

(3) A bizottságok belső működési szabályait az e rendeletben szabályozottakon túl saját maguk határozzák meg. A bizottságok működési szabályait a szabályzat 3. melléklete tartalmazza.

92.§ [31] A képviselő-testület az alábbi állandó bizottságot hozza létre:

 1. Ügyrendi Bizottság
 2. Pénzügyi Bizottság,
 3. Szociális és Egészségügyi  Bizottság,

93.§ (1) A bizottságok tagjainak számát és összetételét a 3. függelék tartalmazza.

(2) A bizottságok tagjaira javaslatot tehet bármely képviselő.

94.§ A képviselők tanácskozási joggal részt vehetnek bármely bizottság ülésén.

95.§ (1) A bizottság elnökét és tagjainak több mint felét a képviselők közül kell választani.

(2) A bizottság számát és tagjait a képviselő-testület határozattal állapítja meg.

96.§ A bizottságok általános feladatai:

a) a képviselő-testület döntéseinek előkészítése,

b) a képviselő-testület munkatervéhez javaslattétel,

c) valamely előterjesztés, vagy önálló indítvány sürgős tárgyalásának kezdeményezése,

d) bizottsági ajánlástétel,

e) a képviselő-testületi döntések végrehajtásának szervezése és ellenőrzése,

f) a feladatkörükbe utalt előterjesztések elkészítése,

g) mindazoknak a hatásköröknek az ellátása, melyeket törvény, vagy az önkormányzat a bizottság hatáskörébe utal.

 

Egyes bizottságok feladatai

97.§ [32] (1) A bizottságok feladatait  a 4. melléklet tartalmazza.

(2) [33] Hatályon kívül helyezve.

(3) Kizárólag a Pénzügyi bizottság állásfoglalásával terjeszthető elő a képviselő-testület felé:

a.) Költségvetés elfogadásáról szóló rendelet

b.) Költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet

c.) Az  1.000.000 Ft feletti pénzügyi ügyletek

d.) Vagyonhasznosítás koncepciója

e) középiskolások és főiskolások tankönyvtámogatásának összege[34]

(4) Ügyrendi bizottság előzetes véleményezésével terjeszthető elő a képviselő-testület felé:

a.) Az SZMSZ  módosítása

b.) A rendeletek és azok módosításai

c) díszpolgári cím odaítélésére javaslattétel.[35]

98.§ A bizottságok éves munkaterv alapján végzik tevékenységüket, melyet a képviselő-testületnek – tájékoztatásul – megküldenek.

99.§ (1) A bizottság ülését a bizottság elnöke hívja össze és vezeti.

(2) Az elnök köteles összehívni a bizottságot:

 1. a képviselő-testület határozatára,
 2. a polgármester indítványára,
 3. [36] a bizottsági tagok 1/4-ének indítványára.

(3) Bármely képviselő javasolhatja a bizottság elnökének a bizottság hatáskörébe tartozó ügy megtárgyalását, melyet a bizottság következő ülése elé kell terjeszteni. E téma tárgyalásakor a képviselőt meg kell hívni.

100.§ A képviselő-testület esetenkénti feladatokra ideiglenes bizottságot hozhat létre. Az állandó bizottságok működésére vonatkozó szabályokat e bizottságoknak is értelemszerűen alkalmazni kell.

101.§ (1) A bizottság ülése határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.

(2) A bizottság állásfoglalásait, döntéseit  szótöbbséggel hozza

(3) [37] A bizottsági döntéshozatalból való kizárás szabályaira a 48. §  rendelkezései az irányadók. Kizárásról az elnök, bizottsági tag esetében a bizottság dönt.

(4) [38] A bizottság üléseiről jegyzőkönyv készül, amely tartalmazza a felszólalások lényegét és az elfogadott határozatokat, javaslatokat.

(5) A bizottsági jegyzőkönyvet az elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, valamint egyik, a bizottságban közreműködő képviselő-testületi tag.

(6) [39] Amennyiben a bizottság  határozatot nem hoz, a bizottság üléseiről emlékeztető készül, amely tartalmazza a felszólalások lényegét, javaslatokat.

102.§ A bizottság ügyviteli teendőit a Polgármesteri Hivatal látja el, a bizottság mellé kirendelt ügyintézőn keresztül.

A bizottság mellé kirendelt dolgozók névsorát a 3.  melléklet tartalmazza.

103.§ A bizottság a választási ciklus utolsó évében a végzett munkáról köteles beszámolni a képviselőtestületnek.

104.§ A bizottság által – átruházott hatáskörben – hozott önkormányzati döntésekről nyilvántartást kell vezetni.

 

IX. FEJEZET

Polgármester

105.§ (1) A polgármester a megbízatását főállásban látja el.

(2) A polgármester tekintetében az alapvető munkáltatói jogokat a képviselő-testület gyakorolja. A megválasztott polgármester munkabérét a képviselő-testület határozza meg és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

(3) Jutalmazására bármelyik képviselő-testületi tag is javaslatot tehet, erről a jelenlévők többsége foglal állást.

(4) Bármelyik képviselő fegyelmi eljárást kezdeményezhet vele szemben. Ennek elrendeléséhez azonban minősített többség szükséges.

106.§ (1) Külön jogszabályokban meghatározott államigazgatási tevékenységért a közszolgálati szabályok szerint felel.

(2) A polgármesterre ruházott önkormányzati hatásköröket az SZMSZ 5. melléklete tartalmazza.

107.§ (1) A polgármesternek a képviselő-testület működésével összefüggő feladatai különösen:

a) segíti a települési képviselők munkáját, rendszeres tájékoztatást ad a képviselők részére,

b) összehívja és vezeti a képviselő-testület üléseit, biztosítja az önkormányzati képviselő-testület demokratikus működését, széleskörű nyilvánosságát,

c) képviseli az önkormányzatot,

d) az önkormányzati rendeleteket, valamint a képviselő-testületi ülés működéséről készült jegyzőkönyvet a jegyzővel aláírja.

(2) A polgármesternek a bizottságok működésével összefüggő feladatai:

                a) kötelező jelleggel indítványozza a bizottság összehívását,

                b) felfüggesztheti a bizottság döntésének a végrehajtását, ha az ellentétes a képviselő- testület határozatával, vagy sérti az önkormányzat érdekeit. E felfüggesztett döntésről a képviselő-testület a következő ülésen határoz.

                c) [40] Hatályon kívül helyezve.

(3) A polgármester a jegyző útján irányítja a képviselő-testület hivatalát. E körben:

a) a jegyző javaslatára javaslatot tesz a képviselő-testület hivatalának  belső szervezeti tagozódására, a hivatal munkarendjére, az ügyfélfogadás rendjére,

b) meghatározza a hivatal feladatait az önkormányzat munkájának szervezésében, a döntések előkészítésében és végrehajtásában,

c) dönt a jogszabályok által hatáskörébe utalt államigazgatási ügyekben, hatósági jogkörökben, egyes hatáskörének a gyakorlását átruházhatja,

d) hatáskörébe tartozó ügyekben szabályozza a hivatalban a kiadományozás rendjét,

e) általa meghatározott körben egyetértési jogot gyakorol a hatáskörébe tartozó kinevezés, vezetői megbízás esetén,

f) [41] gyakorolja az egyéb munkáltatói jogokat az alpolgármester, az intézményvezetők és a KÁLI Kft. vezetője tekintetében.

g) minden héten hétfőn 8.00 órától 15:30 óráig  ügyfélfogadást tart. [42]

108.§ (1) Kál Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének alpolgármesterének száma: egy fő.

(2) Az alpolgármester társadalmi megbízatásban tölti be tisztségét.

(3) A polgármestert közvetlenül megillető jogosítványokat csak a polgármester tartós akadályoztatása esetén helyettesítési jogkörben gyakorolhatja.

 

Jegyző

109.§ [43](1) A polgármester pályázat alapján a jogszabályban megállapított képesítési követelményeknek megfelelő jegyzőt nevez ki, határozatlan időre.

110.§ (1) A jegyző a polgármester irányításával gondoskodik az önkormányzat működésével kapcsolatos feladatok ellátásáról. Ennek keretében:

            a) előkészíti a képviselő-testület, a bizottságok elé kerülő előterjesztéseket,

b) ellátja az önkormányzati képviselő-testület, a bizottságok szervezési és ügyviteli tevékenységgel kapcsolatos feladatokat,

c) tanácskozási joggal részt vesz a képviselő-testület és a képviselő-testületi bizottságok ülésein,

d) a képviselő-testületi ülésen, az előterjesztés vitájában szavazás előtt törvényességi észrevételt tehet, ha bármely javaslatot érintően ezt kívánja,

e) gondoskodik a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvének elkészítéséről, melyet a polgármester aláír,

f) köteles jelezni a képviselő-testületnek, a bizottságnak és a polgármesternek, ha döntésüknél jogszabálysértést észlel. Ilyen észrevételét a képviselő-testület jegyzőkönyvének felterjesztésekor a jegyzőkönyvhöz csatolja.

g) a képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvét az ülést követő 15 napon belül köteles megküldeni a Heves Megyei Kormányhivatalhoz,

h) rendszeres tájékoztatást ad a polgármesternek, a képviselő-testületnek, bizottságoknak az önkormányzat munkáját érintő jogszabályokról,

i) tájékoztatja a képviselő-testületet a polgármesteri hivatal munkájáról, az ügyintézésről.

(2) A jegyző önkormányzati rendeletalkotással kapcsolatos feladatai:

a) kezdeményezheti rendelet alkotását,

b) végzi az önkormányzati rendelet szakmai előkészítésével kapcsolatos feladatokat.

(3) A jegyző egyéb feladatai:

a) vezeti a polgármesteri hivatalt, megszervezi a hivatal munkáját,

b) rendszeresen ügyfélfogadást tart,

c) döntésre előkészíti a polgármester hatáskörébe tartozó államigazgatási ügyeket,

d) ellátja a törvényben, vagy kormányrendeletben előírt államigazgatási feladatot, hatósági hatáskört,

e) dönt a hatáskörébe utalt ügyekben,

f) szervezi a polgármesteri hivatal jogpropaganda munkáját,

            g) ellátja az államigazgatási tevékenység egyszerűsítésével, korszerűsítésével     

            kapcsolatos feladatokat,

     h) gondoskodik az önkormányzati rendelet megismertetéséről és végrehajtásáról,

     i) gondoskodik a hivatal dolgozóinak rendszeres továbbképzéséről,

     j) gyakorolja a munkáltatói jogokat a köztisztviselők tekintetében,

     k) dönt azokban a hatósági ügyekben, amelyeket a polgármester részére átad.

 

X. FEJEZET

A képviselőtestület hivatala

111.§ [44] (1) A képviselő-testület egységes hivatalt hoz létre Káli Polgármesteri Hivatal elnevezéssel.

(2) A Káli Polgármesteri Hivatalt szervezetére és működésére, az ellátó feladat és hatáskörére vonatkozó szabályokat az SZMSZ 6. melléklete tartalmazza.

112.§ [45] (1) A Káli Polgármesteri Hivatal dolgozóinak munkaideje:

hétfőtől - csütörtökig               7.30 órától – 16.00 óráig,

pénteken                                 7:30 órától - 13:30 óráig.

(2) A polgármesteri hivatal ügyfélfogadási rendje.

            hétfőn                                     7.30 órától – 15:30 óráig,

            szerdán – csütörtökön                        7.30 órától – 12.00 óráig.

(3) Nagypéntek a polgármesteri hivatalban munkaszüneti nap.

(4) Minden év augusztus hónapjában a polgármesteri hivatalban két hétig az ügyfélfogadás szünetel. Ebben az időszakban kell elvégezni a nagytakarítást, a festési és felújítási munkákat.

 

 

(5) [46] Iratkezelés:

a) A hivatalhoz érkező postai küldemények bontására a jegyző felhatalmazása alapján az érkeztetést végző köztisztviselő jogosult.

b) Az érdemi ügyintéző kijelölése a jegyző feladata, távolléte esetén a polgármester jogosult.

113.§ (1) A polgármesteri hivatal belső tagozódása:

 1. igazgatási iroda,
 2. titkárság,
 3. pénzügyi iroda
 4. műszaki iroda.

(2) Jegyző eseti döntése szerint az érdemi ügyintézők kiadományozási jogot kaphatnak.

(3) [47] A pénzügyi iroda irányítása és ellenőrzése a jegyző által megbízott gazdasági vezető feladata, aki munkaköre mellett végzi el a gazdasági vezető tevékenységét. A gazdasági vezető munkáját a jegyző kontrollálja, ellenőrzi.

(4) [48] A jegyző által megbízott vezető pótlékra jogosult, melynek mértéke az alapilletményének 10%-a.

114.§ A köztisztviselők képzettségi pótlékra nem jogosultak.

 

Társulás

115.§ Az önkormányzat feladatainak hatékonyabb, célszerűbb, gazdaságosabb és ésszerűbb megoldása érdekében társulásokban vesz részt külön jogszabály alapján.

 

XI. FEJEZET

Lakossági fórumok

116.§ [49] (1) A polgármester előre meghatározott közérdekű tárgyban, illetve a fontosabb döntések előkészítésben való bevonás céljából lakossági fórumot hívhat össze.

(2) A fórum helyéről, idejéről, tárgyköréről a lakosságot közmeghallgatásra vonatkozó szabályok szerint kell értesíteni.

(3) A lakossági fórumról jegyzőkönyv készül, amelyre a képviselő-testület jegyzőkönyveire irányadó szabályok vonatkoznak.

117.§ [50] (1) A képviselő-testület egy évben egyszer közmeghallgatást, szükség szerint pedig falugyűlést köteles tartani.

(2) A falugyűlésen a polgármester számol be az eltelt időszak alatt végzett munkáról, tervekről.

(3) A közmeghallgatáson a helyi lakosság, a helyi szervezetek képviselői továbbá az önszerveződő közösségek képviselői a helyi közügyeket érintő kérdéseket tehetnek fel és javaslatokkal élhetnek.

 

XII. FEJEZET

Az önkormányzat gazdasági alapja

118.§ Az önkormányzat költségvetése az államháztartás része, ahhoz teljes pénzforgalmával kapcsolódik. Az önkormányzati költségvetés az állami költségvetéstől elkülönült, ahhoz az állami támogatásokkal és más költségvetési kapcsolatokkal kötődik.

119.§ Az önkormányzat költségvetését rendeletben állapítja meg.

120.§ (1) Költségvetés tervezetéről a létrehozott bizottságok, a rájuk vonatkozó pénzügyi előirányzatokról írásban véleményt alkotnak.

(2) A költségvetés tervezetét a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé.

121.§ [51] (1) A költségvetési évet követően a polgármester a zárszámadásról rendelettervezetet terjeszt a képviselő-testület elé.

(2) Minden év január 31-ig az intézmények vezetői elkészítik az elemi költségvetési beszámolót.

(3) A felülvizsgálatot a pénzügyi bizottság és a pénzügyi előadó február 28-ig elkészíti és írásban az intézményvezetőknek átadják.

122.§ Az éves költségvetést a képviselő-testület külön megtartott rendes ülésén tárgyalja, az ülésen más napirend nem tárgyalható.

123.§ A költségvetés és a zárszámadásról készült rendelettervezetet a pénzügyi bizottság köteles elfogadás előtt megtárgyalni.

 

Az önkormányzat vagyona

124.§ Az önkormányzat törzsvagyonát a többi vagyontól elkülönítetten kell nyilvántartani, melyet a rendelet   7. melléklet  tartalmazza.

125.§ Az SZMSZ 8. melléklete tartalmazza a forgalomképtelen tulajdontárgyakat.

126.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonával folyamatosan elszámol.

(2) A polgármester a lakosságot évente egyszer köteles tájékoztatni az önkormányzat vagyoni helyzetének alakulásáról.

127.§ Az önkormányzati testület csak olyan vállalkozásban vehet részt, amelynek létrehozása a helyi közfeladatok érdekében történik.

128.§ A testület a vagyontárgynak ingyenes átruházásához a képviselők minősített többségi szavazata szükséges.

 

Az önkormányzat bevételei

129.§ (1) Az önkormányzat feladataihoz igazodóan választja meg a gazdálkodás formáit és a pénzügyi előírások keretei között önállóan alakítja ki az érdekeltségi szabályokat, külön rendelkezésben.

(2) Az önkormányzat külön rendeletben állapít meg és vet ki helyi adót.

 

Az önkormányzat gazdálkodása

130.§ A képviselő-testület  köteles  megbízásának  időtartamára  hosszú távú  gazdasági  programot  meghatározni, melyet az  SZMSZ  10.  melléklete tartalmazza.

 

Ellenőrzés

131.§ (1) Intézményeink pénzügyi ellenőrzését a polgármesteri hivatalon keresztül látja el, szakbizottságok közreműködésével.

(2) Az éves zárszámadás összeállításában köteles az ellenőrzésről is beszámolni. A vizsgálatokról írásos jelentés készül.

(3) A képviselő-testület ellenőrzési szabályzatot dolgoz ki.

(4) [52] Köteles az MÖtv. szabályainak megfelelően belső ellenőrt alkalmazni.

(5) [53] A belsőellenőrzési feladatok ellátását a Polgármesteri Hivatalban és az Önkormányzat intézményeiben megbízási díj alapján, előírt végzettséggel rendelkező külső szakemberrel biztosítja.

Felterjesztési jog

132.§ (1) A képviselő-testület az általa irányított szerv működésével, egyéb döntéseivel kapcsolatosan véleményt nyilvánít, kifogással élhet, kezdeményezheti annak megváltoztatását, vagy visszavonását.

(2) Intézkedése előtt azonban köteles kikérni az illetékes bizottság véleményét is.

 

Nemzeti és etnikai kisebbségi jogok biztosítása

133.§ [54] (1) [55] A Káli Polgármesteri Hivatal a nemzetiségek jogairól szóló törvényben (2011. évi CLXXIX. tv.) megfogalmazottak alapján a kisebbségi önkormányzat adminisztrációs munkáját segíti, igény szerint az alábbiak szerint:

 1. vezeti az ülés jegyzőkönyvét és elkészíti azt
 2. ellátja a gépelési feladatokat
 3. rendelkezésre bocsátja a szükséges jogszabályi rendelkezéseket.

(2) A képviselő-testület a Káli Roma Nemzetiségi Önkormányzattal a feladatok ellátására vonatkozóan megállapodást köt, mely az SZMSZ mellékletét képezi.
A helyi önkormányzat és a nemzetiségi önkormányzat a megállapodást minden év január 31-ig felülvizsgálja.

(3) Amennyiben általános vagy időközi választás történik, a megállapodás felülvizsgálatára az alakuló ülést követő 30 napon belül kerül sor.

A képviselők és polgármester vagyonnyilatkozata

134.§ (1) [56] [57] Az önkormányzati képviselő megválasztásától, majd ezt követően minden év január 1-től számított 30 napon belül a 2011. évi CLXXXIX. törvény 2. melléklete szerinti vagyonnyilatkozatot köteles tenni.

(2) A képviselő a saját vagyonnyilatkozatához csatolni köteles a vele közös háztartásban élő házas-, vagy élettársának, valamint gyermekének a melléklet szerinti vagyonnyilatkozatát.

(3) A vagyonnyilatkozat tételének elmulasztása esetén – annak benyújtásáig – a képviselő a képviselői jogait nem gyakorolhatja, és képviselői megbízatásához kapcsolódóan juttatásban sem részesülhet.

(4) [58] Az önkormányzati képviselő és hozzátartozója tárgyévben tett vagyonnyilatkozatának benyújtását követően, az előző évre vonatkozó vagyonnyilatkozatukat az Ügyrendi Bizottság elnöke január 31-ig visszaadja a képviselőnek,

135.§ A polgármester megválasztásakor, majd azt követően évente vagyonnyilatkozatokat köteles tenni a képviselőkre vonatkozó szabályok szerint.

136.§ (1) A képviselő-testület a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási és ellenőrzési feladatainak ellátásával az Ügyrendi Bizottságot bízza meg.

(2) A bizottság feladat és hatásköre a fentiekből adódóan az alábbiak:

 1. képviselők és a polgármester vagyonnyilatkozatainak gyűjtése,
 2. vagyonnyilatkozatok nyilvántartása,
 3. vagyonnyilatkozatok olyan kezelése, mely lehetővé teszi a nyilvánosság biztosítását,
 4. a vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség megtételéhez információ és nyomtatvány biztosítása a képviselő-testület hivatalán keresztül,
 5. vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményének a képviselő-testület soron következő ülésén való tájékoztatás.

(3) A bizottság saját működésének részletes szabályait kiegészíti e feladatkörrel, külön részletezve a vagyonnyilatkozatok nyilvántartási rendjét, a nyilvánosság biztosítását, a nem nyilvános adatok védelmét, valamint a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás lefolytatásának részletes rendjét.

137.§ (1) A képviselő, a polgármester vagyonnyilatkozata – az ellenőrzéshez szolgáltatott azonos adatok kivételével – nyilvános.

(2) A képviselő, a polgármester hozzátartozójának vagyonnyilatkozata nem nyilvános, abba csak az Ügyrendi Bizottság tagjai tekinthetnek be ellenőrzés céljából.

138.§ (1) Vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárást az Ügyrendi Bizottságnál bárki kezdeményezhet.

(2) A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás során az Ügyrendi Bizottság felhívja a képviselőt, polgármestert:

 1. saját, valamint
 2. hozzátartozója vagyonnyilatkozatában feltüntetett adatokra vonatkozó azonosító adatok haladéktalan bejelentésére.

A képviselő, a polgármester a felhívásra köteles a bejelentést írásban megtenni.

(3) Az azonosító adatokat csak az Ügyrendi Bizottság tagjai ismerhetik meg, azokat az eljárás lezárását követő 8 napon belül törölni kell.

139.§ A vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás eredményéről az Ügyrendi Bizottság a képviselő-testületet annak soron következő ülésén tájékoztatja.

140.§ A képviselő-testület hatásköréből nem ruházható át a vagyonnyilatkozati eljárással kapcsolatos döntés.

141.§ A képviselő-testület zárt ülést tart a vagyonnyilatkozattal kapcsolatos eljárás tárgyalásakor.

142.§ [59] Hatályon kívül helyezve.

 143.§ A képviselő-testület az összeférhetetlenség kivizsgálásával az Ügyrendi Bizottságot jelöli ki.

Záró rendelkezések

144.§ (1) Jelen szabályzat 2011. április 13-án kerül kihirdetésre és 2011. május 1-én lép  hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti az  5/1999.(II.25.)  önkormányzati rendelet.

(2) A szabályzat függelékeinek és mellékleteinek folyamatos vezetéséről, kiegészítéséről a jegyző gondoskodik.

(3) A szabályzat a polgármesteri hivatalban és a könyvtárban elhelyezésre kerül.

145.§ [60] (1) Az SZMSZ  függelékei:

            1. A képviselők névsora

            2. Képviselők kiesése során helyükbe lépő személyek névsora

            3. Bizottságok tagjainak névsora

 

(2) Az SZMSZ mellékletei:

  1. Önkormányzat működési területére vonatkozó részletes adatok.

  2. Bizottságokra átruházott hatósági jogkör

  3. Bizottságok működési szabályzata.

  4. Bizottságok feladatai.

  5. Polgármesterre átruházott hatáskörök.

  6. Polgármesteri Hivatal ügyrendje

  7. Törzsvagyon

  8. Forgalomképtelen vagyon

  9. Polgármesteri program

10. Önkormányzat gazdasági programja

11. A helyi képviselőtestület és a Káli Roma Nemzetiségi Önkormányzat között kötött működési feltételek rögzítése.

 

 

           Morvai János sk.                                                        dr.Szabó Anikó sk.

            polgármester                                                                        jegyző

 

 

A rendelet kihirdetve 2011. április 13.

 

                                                          dr.Szabó Anikó sk.

                                                                    jegyző

 

 

 

 

 

 1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [61]

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI TERÜLETÉRE

VONATKOZÓ RÉSZLETES ADATOK

 

1) Szomszédos települések:

     Erdőtelek, Füzesabony, Kápolna, Kerecsend, Kompolt, Tarnabod

2) Belterület:              nagysága:                                             253 ha

                              úthálózat összesen:                                19,9 km

                              ebből önkormányzati                             16,1 km

3) Iskolái

     Rózsa út 8.       tantermek száma                                    13 db

                              férőhelyek                                            364 fő

                              alapterülete                                        1920 m2

 

     Rózsa út 13.     tantermek száma                                      3 db

                              férőhelyek                                              80 fő

                              alapterülete                                          427 m2 ( lakásokkal )

4) Óvoda                    férőhelyek száma                                 120 fő

                               alapterülete                                          903 m2

5) Szociális Szolgáltató Központ

                               férőhelyek száma                                   40 fő

                                alapterülete                                         1153 m2

6) Egészségügyi ellátás

     háziorvosi ellátás két körzetes két rendelővel

     fogorvosi ellátás

     védőnői ellátás

7) Vízellátás

     kapacitása                                                                           800 m3 / nap

     vezetékhossz                                                                        25 km

     bekötések száma                                                               1200 db

     víztorony térfogata                                                                        150 m3

     medence térfogata                                                              125 m3

8) Önkormányzati tulajdonú

     lakások száma                                                                         4 db

     ebből szolgálati lakás (Rózsa út 9/2.)                                     1 db

     egyéb bérlakás (Fő út alsó 4, Kápolnai út 13/3.)             3 db

9) Egyéb építmények száma                                                     12 db

     ebből bérbeadva                                                                     2 db

     nem adható bérbe                                                                 10 db

10) Egyéb létesítmények

     temető ( katolikus, belső és külső zsidó )                               3 db

     vásártér ( állat és kirakodó )                                                   2 db

     legelő                                                                                      1 db

 

 

 

 1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez[62]

 

BIZOTTSÁGOKRA ÁTRUHÁZOTT HATÓSÁGI JOGKÖR

(1) [63]

(2) [64] Szociális és egészségügyi bizottság

18/2013.(XII.18.)  Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján:

a) önkormányzati segélyből: az átmeneti segély, rendkívüli gyermekvédelmi támogatás megállapítása, megszüntetése, elutasítása.

16/2013.(X.01.) Személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján:

a) ellenőrzi és évente kiértékeli a szakmai munka eredményességét,

(3) Ügyrendi bizottság

a) összeférhetetlenség vizsgálata,

b) vagyonnyilatkozatok nyilvántartása és ellenőrzése,

c) vagyonnyilatkozatok gyűjtése,

d) vagyonnyilatkozatok kezelése,

e) nyomtatvány biztosítása.

 

 

 

 

 1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [65]

 

BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

1.

1) A bizottságok szükség szerint, de legalább évi 4 ülést tartanak.

2) Az ülések helyéről, időpontjáról, napirendjéről a bizottságok által elkészített munkaterv alapján a Polgármesteri Hivatal ad tájékoztatást, mely meghívót a bizottság elnöke ír alá.

3) A meghívót a bizottsági tagoknak az ülést megelőző 5 nappal előbb kell kézbesíteni.  A meghívás szükség esetén szóbeli is lehet.

4) A közös, többi bizottsági területet érintő feladatok teljesítése érdekében a bizottságok együttes üléseket tarthatnak.

2.

1) A bizottsági ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni.

2) A bizottsági jegyzőkönyvek elkészítéséért felelősek a Polgármesteri Hivatal dolgozói az alábbiak szerint:

     Pénzügyi Bizottsági  jegyzőkönyvvezető:                                   Tóthné Gramantik Mária

     Ügyrendi Bizottsági jegyzőkönyvvezető                                     Batkiné Kelemen Erika

     Szociális és egészségügyi bizottság jegyzőkönyvvezető: Szigetközi Istvánné

3) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke,  a választott képviselő és a jegyzőkönyvvezetője írja alá.

4) A bizottság által hozott határozatokat megfelelő sorszámmal kell ellátni, és nyilvántartásáról gondoskodni kell.

 A határozatokat a végrehajtásért felelősök részére meg kell küldeni.

5) A bizottságoknak átruházott önkormányzat hatáskörben hozott érdemi döntéseket tartalmazó határozataikat törvényességi véleményezésre a jegyzőnek be kell mutatni.

6) A bizottság átruházott hatáskörben hozott határozatairól az önkormányzatot írásban negyedévenként tájékoztatja.

3.

1) A bizottsági ülésre tanácskozási joggal meg kell hívni:

 1. a polgármestert,
 2. az alpolgármestert,
 3. az intézményvezetőt,
 4. a jegyzőt,
 5. a delegált nemzetiségi képviselőt.

2) A bizottsági ülés lehet nyilvános és zárt.

 Zárt ülés tartására az önkormányzati törvény önkormányzati zárt ülésének tartására vonatkozó szabályok érvényesek.

3) A bizottság ülését az elnök akadályoztatása esetén az elnök által megbízott személy vezeti.

4) Határozatképesség hiánya miatt elmaradt ülést 8 napon belül újra össze kell hívni. Az ülésen – az elmaradt ülés napirendjének megtárgyalása után – új napirendek is tárgyalhatók.

5) Szavazategyenlőség esetén határozathozatalra a következő ülésen kerül sor.

4.

1) A bizottság állandó, vagy ideiglenes jelleggel szakmai tanácsadó szervként albizottságot alakíthat.

2) Albizottság alakítását kezdeményezheti:

 1. polgármester,
 2. bizottság elnöke,
 3. bizottság tagja.

5.

1) A bizottság elnöke szakmai véleményének kialakításához a kérdés előzetes vizsgálatára, tanulmányozására és az állásfoglalás, illetőleg a szakvélemény tervezetének elkészítésére felkérheti a bizottság egy, vagy több tagját.

2) A bizottság éves feladattervében, munkatervében határozza meg az ellenőrzéseinek tárgyát, idejét.

3) Az ellenőrzés programját a bizottság állapítja meg.

4) Az ellenőrzés megállapításait írásba kell foglalni.

5) Az ellenőrzés megállapításai alapján a bizottság a polgármesternél, alpolgármesternél, illetve jegyzőnél a szükséges intézkedések megtételét kezdeményezheti.

 

6.

1) A bizottság üléséről, abban az esetben, ha az ülésen határozat hozatalra is sor került, jegyzőkönyvet kell készíteni.

2) A jegyzőkönyv tartalmazza:

 1. az ülés helyét, idejét,
 2. megjelentek nevét,
 3. tárgyalt napirendeket,
 4. felszólalásokat,
 5. hozott határozatokat.

3)  A jegyzőkönyv elkészítéséért a bizottság elnöke a felelős.

4)  A jegyzőkönyvet a Káli Polgármesteri Hivatal készíti el és átruházott hatáskörben hozott határozat esetén, gondoskodik a Heves Megyei Kormányhivatalhoz történő felterjesztéséről.

5) A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és a jegyzőkönyv vezetője írja alá, valamint a bizottság egyik képviselő tagja.

6) A jegyzőkönyv mellékletei:

 1. meghívó,
 2. jelenléti ív,
 3. írásos előterjesztések.

7) A jegyzőkönyv  őrzéséről a Káli Polgármesteri Hivatal gondoskodik.

 

 

 1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [66]

 

A BIZOTTSÁGOK FELADATAI

1. Pénzügyi Bizottság:

a) önkormányzat gazdasági program, költségvetés és a végrehajtásról szóló   rendelet véleményezése, vizsgálata és ellenőrzése,

b) helyi adóról szóló tervezet előzetes véleményezése és végrehajtásának ellenőrzése,

c) 1. 000. 000.- Ft feletti pénzügyi ügyletek előzetes véleményezése, és folyamatos ellenőrzése,

d) önkormányzati vagyon és a tulajdon feletti gazdálkodás ellenőrzése,

e) önkormányzat teljes gazdálkodásának ellenőrzése és az intézmények gazdálkodásának  ellenőrzése,

f) polgármester illetményének meghatározására vonatkozó javaslat,

g) vagyonhasznosítás koncepciójának véleményezése.

2. Szociális- és Egészségügyi Bizottság:

a) az önkormányzat szociális célokra fordítható pénzeszközeinek megvitatása és véleményezése,

b) szociális ellátás folyamatos felügyelete,

c) szociális intézmények működtetésének vizsgálata,

d) véleményezi a testület elé kerülő szociális és egészségügyi tárgyú előterjesztéseket,

e) dönt a 2. mellékletben felsoroltakban,

f) összehangolja az önkormányzat működési területén az egészségügyi és szociális ágazat tevékenységét.

3. Ügyrendi Bizottság:

a) lebonyolítja az önkormányzati ülés titkos szavazását,

b) véleményezi az SZMSZ-t, kezdeményezi szükség esetén annak megváltoztatását, vizsgálja a hatályosságát,

c) figyelemmel kíséri a bizottságok jogszerű működését,

d) javaslatot tesz esetleges bizottság megválasztására, megszüntetésére,

e) javaslatot tesz zárt ülés elrendelésére,

 f) figyelemmel kíséri a helyi rendeletek hatályosságát,

g) vizsgálja az összeférhetetlenséget,

h) vagyonnyilatkozatokkal kapcsolatos feladatok ellátása

i) meghirdetett álláspályázatok véleményezése, testület elé terjesztése,

j) „Díszpolgári cím” odaítéléséhez szükséges eljárás lefolytatása.

 

 

 1. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [67]

POLGÁRMESTERRE RUHÁZOTT HATÁSKÖRÖK [68]

Polgármesterre ruházott hatáskörök

18/2013.(XII.18.) Szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján:

- hajléktalanok szociális ellátásáról szóló feladatok intézése,

- önkormányzati segély keretében a temetési segély megállapítása, elutasítása,

- hatáskörébe tartozó pénzbeli ellátások helyett természetbeni szociális ellátások nyújtása,

- méltányossági ápolási díj megállapítása, megszüntetése, elutasítása,

- méltányossági közgyógyellátási jogosultság megállapítása, megszüntetése, elutasítása-

 

6. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [69]

KÁL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

POLGÁRMESTERI HIVATAL ÜGYRENDJE

 

1. Általános rendelkezések

1) A hivatal elnevezése:

Káli Polgármesteri Hivatal

2) Működési területe:

  Kál nagyközség közigazgatási területe

3) Jogállása

  Önálló jogi személyiséggel rendelkezik, az önkormányzatnak alárendelten működik.

4) A polgármester a jegyző útján irányítja a Hivatalt, a helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében.

2. Munkáltatói jogok gyakorlása

1) [70] A jegyzőt a polgármester nevezi ki és gyakorolja a munkáltatói jogokat.

2) A jegyző gyakorolja a Hivatal dolgozóival kapcsolatos munkáltatói jogokat, a polgármester véleményének kikérése után.

3) A dolgozók szakmai irányítását a jegyző végzi.

4) A dolgozók közötti feladat megosztások, a munkaköri leírások elkészítéséért a jegyző felelős.

3. Képviseleti- és aláírási jog

1) A Hivatalt a polgármester és a jegyző, illetőleg az általuk megbízott dolgozó jogosult képviselni.

2) Jogi ügyekben a jogi képviseletről szóló jogszabályban az önkormányzat által felhatalmazott személyek jogosultak a jogi képviseletet ellátni.

3) Az Önkormányzat nevében, illetve a polgármester hatáskörében készített iratok kiadmányozására a polgármester, tartós távolléte esetén az alpolgármester jogosult.

4) A Polgármesteri Hivatal nevében a cégszerű aláírásra a számlát kezelő pénzintézethez bejelentett módon a polgármester, a jegyző, távollét esetén a gazdálkodási előadók jogosultak.

5) A jegyző hatáskörébe tartozó iratok, érdemi határozatok kiadmányozására a jegyző jogosult. Távolléte esetén az általa írásban megbízott személyek jogosultak.

6) A Hivatal ügyintézés során közbeeső intézkedések (megkeresések, idézések, bevallásra felhívás, értesítés) kiadományozásra az illetékes ügyintéző jogosult.

4. A Hivatal tevékenysége, feladatai

1) A Hivatal tevékenysége a jogszabályban, az önkormányzat, annak bizottságai által meghatározott feladatok végrehajtására irányul.

2) A Hivatal dolgozóinak feladatát a munkaköri leírások tartalmazzák.

3) Évente legalább két apparátusi munkaértekezletet kell tartani.

5. Munkarend, ügyfélfogadás

1) A Hivatal dolgozóinak munkaideje heti 40 órás munkaidő, 30 perces munkaközi szünettel.

       Hétfő                   7.30 – 16.00,

       kedd - szerda       7.30 – 16.00,

       csütörtök              7.30 – 16.00,

       péntek                  7.30 – 13.30

A Hivatal ügyintézőinek a feladatkörükhöz tartozó feladatokat munkaidőn túl, heti pihenőnapon, illetve szabadnapon is el kell látni:  házasságkötés, halálozás, halálozás, és esetleges ügyeleti feladat.

2.) Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási rendje:

     hétfő                                  7.30 órától - 15.30 óráig

     szerda – csütörtök             7.30 órától – 12.00 óráig

    a többi  időpontban nincs ügyfélfogadás.

 

 

7. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [71]

TÖRZSVAGYON

 

Az ingatlanvagyon számbavételéhez szükséges a korlátozottan forgalomképes ingatlanok részletezése, esetenkénti értelmezése.

Közművek:     Vízellátás közművei

                I.  kút és gáztalanító,                                             Fő út felső

                II. kút és 50 m3 víztároló külterület,                       hrsz. 0140 / 45.

                III. kút (nincs bekötve hálózatba)

    IV.kút  utcai elosztóhálózat tolózáraknákkal, tűzcsapokkal.

Intézmények:

Művelődési intézmények:

megnevezés                                        hrsz                 területe            címe

Óvoda                                                1073                4652 m2          Dózsa út 2.

Általános iskola                                   313                5045 m2          Rózsa út 8.

                                                           1236                2832 m2          Rózsa út 13.

Könyvtár                                            1235/1               176 m2          Ady út 1.

Tornaterem fele részben                     1288                1887 m2          Rózsa út

Művelődési Ház                                 1237                2123 m2          Ady út 1.

 

Egészségügyi és szociális intézmények:

megnevezés                                        hrsz                 területe            címe

I. sz. körzeti orvosi rendelő

        és szolgálati lakás                       1228                    94,3 m2       Fő út alsó 6.

II.sz. körzeti orvosi rendelő

        és szolgálati lakás                       1228                    94,3 m2       Fő út alsó 6.

Fogorvosi rendelő                                309                  683 m2          Rózsa út 2/2

Anya- és gyermekvédelem                1228                  129 m2          Fő út alsó 6.

Szociális Szolgáltató Központ             433                3528 m2          Fő út felső 11.

 

Középületek és a hozzájuk tartozó földterületek:

megnevezés                                        hrsz                 területe            címe

Polgármesteri Hivatal                        1596                                       Szent István tér 2.

Mentőállomás                                    1601                                       Szent István tér 6.

Tűzoltószertár                                      615                  884 m2          Dózsa út

Házasságkötő terem                             613                  748 m2          Dózsa út

Vízmű és Konyha iroda                       612                2313 m2         Fő út felső 2.

Kiállítóterem                                      1235/1             1060 m2         Rózsa út 9.

Társadalmi klub                                 1051                3450 m2         Fő út alsó 17.

Ravatalozó                                         0140/44           197,6 m2         Temető

Köztéri műalkotások:

Szökőkút                    Fő tér             

Turul madár                Fő tér

Parkok: [72]

1237 hrsz            600 m2        játszótér

1601 hrsz            600 m2        játszótér

69 hrsz        17362 m2        gépjavító állomás

 

 

8. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [73]

FORGALOMKÉPTELEN VAGYON

 

forgalomképtelen vagyon:

Belterületi utak:

Tul. lap sz.      hrsz                 terület m2                    megnevezés                cím

8                             5                   2586                       Közterület                  Mátyás k.utca

8                           41                     920                       Közterület                  Vándor utca

8                           62                   4892                       Közterület                  Kompolti utca

8                           73                   1060                       Közterület                  Névtelen 1. út

8                           74                   5708                       Közterület                  Kerecsendi út

8                         146                   1480                       Közterület                  Fokos utca

8                         164                   1958                       Közterület                  Fokos utca

8                         153                   1525                       Közterület                  Névtelen 6. út

8                         182                     735                       közterület                   Névtelen I. út

8                        64/3                     273                       Közterület                  Vasút utca része

8                        64/4                   7884                       Út                               Vasút utca

8                         215                       89                       Közterület                  Bajcsy út

8                         217                   3445                       Közterület                  Bajcsy út

8                         216                   4765                       Közterület                  Petőfi út

8                         256                   2400                       Közterület                  Kossuth út

8                      264/1                     123                       Közterület                  Gárdonyi utca

8                      264/3                     224                       Közterület                  Gárdonyi utca

8                      274/1                   2027                       Út                               Gárdonyi utca

8                      274/2                     337                       Közterület                  Gárdonyi u.járda ter

8                         271                   1606                       Közterület                  Régi vasúti átjáró

8                         305               1  0627                       Közterület                  Akácos út

8                      306/1                   1347                       Út                               Rózsa u ./cukrászda 8                      306/2                   1394                       Közterület                  Rózsa u./ parkoló

8                      306/4                   1504                       Közterület                  Rózsa u./trafik park.

8                         444               5  2815                       Közterület                  Fő út felső

8                         465                   4811                       Közterület                  Jókai út

8                         687                   1784                       Közterület                  Jókai út

8                         666               1  0684                       Közterület                  Árpád utca

8                         667                   1692                       Közterület                  Árpád utca

8                         758                   7190                       Közterület                  Tábor utca

8                         772                   2286                       Közterület                  Turul utca

8                      789/1                   3099                       Közterület                  Dózsa Gy. u.

8                      789/3                   3163                       Közterület                  Dózsa Gy. u.

8                         803                   2063                       Közterület                  Kertész utca

8                         866               1  8027                       Közterület                  Lehel v. út

8                         872                     516                       Közterület                  Zsák utca

8                      1077                   9656                       Közterület                  Erkel út

8                    1076/3              1  5551                       Közterület                  Fő út alsó páros o.

 

Tul. lap sz.     hrsz                 terület m2                    megnevezés                cím

8                      1284                1  2251                       Közterület                  Ady E. út

8                      1320                    4393                       Közterület                  Széchenyi út

8                      1337                    2364                       Közterület                  Rákóczi út 8                      1422                    2349                       Közterület                  Rákóczi út

8                      1355                    2433                       Közterület                  Bercsényi út

8                      1374                    2420                       Közterület                  Buzogány út

8                      1383                    2027                       Közterület                  Arany J. út

8                      1384                1  0723                       Közterület                  Arany J. út

8                      1448/3                1406                        Közút                         Névtelen u.

8                      1483                    4391                       Közterület                  Dobó utca

8                      1504                    1881                       Közterület                  Közút

8                      1520                    1230                       Közterület                  Bem út

8                      1537                    2951                       Közterület                  Hunyadi út

8                      1549/1                1253                       Közút                         Névtelen u.

8                      1549/2                   685                       Közút                         Névtelen u.

8                      1551                      449                       Beépítetlen terület      Névtelen u.

8                      1550                      612                       Közút                         Névtelen 4.

8                      1582                    5338                       Közterület                  Béke út

8                      1583/4                     61                       Közterület                  Béke út

8                      1594                      427                       Közút                         PH. parkoló

8                      1599                    2188                       Közút                         Vadvirág utca

8                      1621                    5158                       Közterület                  Szabadság út

8                      1703/56               1023                       út                                Szabadság út

8                      1643                      560                       Közterület                  Árnyas utca

8                      1611                    1399                       Közterület                   Árnyas utca

8                      1680                      450                       Közterület                  Árnyas utca

8                      1681                      400                       Közterület                  Árnyas utca

8                      1682                      700                       Közút                         Árnyas utca

8                      1683                      600                       Közút                         Árnyas utca

8                      1703/12                 450                       Közterület                  Árnyas utca

8                      1703/13                 600                       Közterület                  Árnyas utca

8                      1714                      600                       Közút                         Árnyas utca

8                      1715                      450                       Közterület                  Árnyas utca

8                      1590                    1130                       Közút                         Árnyas utca   

8                      1702                    5072                       Közterület                  Könyves K.

8                      1704                    6512                       Közterület                  Szent István u.

8                      1727                    1689                       Közút                         Névtelen II.

8                      1703/23               8937                       Közterület                  Kinizsi út

Parkok:

8                      1703/70              1443                       Közterület                   Könyves K.u.

8                      1591                      560                       Közterület                  Egészségház előtt

8                      1588                    1507                       Közterület                 

8                      1538                    6942                       Közterület      

8                      1620/6                   311                       Közterület                  Béke u.

Temetők:

8                      0140/44           46677                         Temető                       külterület

8                      0140/46                 32                         Temető-út                   külterület

8                      188                    2075                         Zsidó temető              beépítetlen terület

8                      191/3                   559                         Zsidó temető              beépítetlen terület

8                      193                    2019                         Zsidó temető              beépítetlen terület

Árkok:

8                      63/1                   497                           árok                            külterület

8                      0186                6546                           árok                            külterület

8                      0198                5931                           árok                            külterület

8                      0202                428                             árok                            külterület 8                      0203                8286                           árok                            külterület  

Földutak:

8                      807                  04755                         belterület

8                      04/6                 13767                         külterület                               

8                      05                    02679

8                      07/18               03692

8                      08/1                 02261

8                      08/2                 02207

8                      013/1             120465

8                      013/2               04355

8                      014/5               11400

8                      023                  02419

8                      026                  06017

8                      028/1               02274

8                      028/2               05647

8                     029/9                   796

8                      039/3               04121

8                      039/4                 3637

8                      039/5                   208

8                      040/4               05238

8                      045                  01296

8                      046                  21906

8                      057                  04536

8                      058/1               06474

8                      058/2               29127

8                      060/1                6008

8                      060/2                  922

8                      065                  02904

8                      078                  05317

8                      079/3                 7176

8                     079/4                   246

8                     079/5                 5808

8                      080/8               02254

8                      084/2               03459

8                      084/18             03015

8                      088/2                 4380

8                      088/3                 5607

8                      088/8                 1816

8                      090/1               02966

8                      090/2               17304

8                     092/46                 601

8                     092/78                 127

8                      095                  11476

8                      0100/2             09654

8                     0100/3               1581

8                     0100/4                 968

8                     0100/5                 425

8                      0106                05464

8                      0115/1             02134

8                      0124/2             03228

8                      0125                07193

8                     0126/31             2088

8                      0127/1             02831

8                      0127/2             11395

8                     0128/22            3327

8                      0133                07193

8                      0135                01853

8                      0137                05708

8                      0139                17635

8                      0140/2             02483

8                      0140/59           02358

8                      0140/66               234

8                      0141                09306

8                      0143/7             03857

8                      0143/15           01063

8                      0143/27               568

8                      0144                07676

8                      0146                01989

8                      0148                 01858

8                      0152/9              07089

8                      0158                 02649

8                      0161                 06460

8                      0162                 03528

8                      0164/4                0722

8                      0165/3                1130

8                      0166/2                1722

8                      0169/3                0454

8                      0170                03070

8                      0175/2             01119

8                      0179                02095

8                      0184/5             00618

8                      0185                09050

8                      0200                07743

8                      0226                01880

8                      0231                45282

8                      0232/25           03202

8                      0233                07806

8                      0247                05387

8                      0249                08625

8                      0250/8             03085

8                      0254                20232

8                      0257                01180

8                      0260/1                 916

8                      0260/2               1585

 

EGYÉB VAGYON

Tul. lap sz.      hrsz                 terület ha. m2              megnevezés                cím

8                      4                                 10947              Legelő                        Kompolti u.

8                      43/1                            1037                Kert                            Kompolti u.

8                      437                             222                  Kert                            Akácos u.

8                      438                             91                    Kert                            Akácos u.

8                      443                             345                  Telek                           Vízmű

8                       611                           2255                 Üzlethelyiség              Fő út felső 4.

8                      790/1                          1421                Parkoló                       Temető

8                      790/2                          159                  Parkoló                       Temető

8                      790/3                          201                  Szántó                        Dózsa-Kertész u.

8                      790/5                          649                  Nádas                         Dózsa-Kertész u.

8                      806/4                         5230                 Szántó                        belterület

8                      821/12                        245                  Nádas                         Kertész u.

8                      1074/1                        816                 Varroda                      Fő út alsó 3.

8                      1223/2                        883                 Kert                            Ady út 1.

8                      1227                           1922                Kert                            Ady út 1.       

8                      1229/3                        2233                Kert                            Műv.ház

8                      1230/2                        119                  Kert                            Műv.ház

8                      1235/2                         193                 Szolgálati lakás           Rózsa utca 9/2

8                      1382/1                        698                  Telekrész                    Arany J.u.

8                      1445/2                        153                  Telekrész                    Arany J.u.

8                      1448/1                        1514                Telek                           Kisebbségi Ház

8                      1448/4                        2106                Beépítetlen terület      Dobó u.

8                      1512/2                        439                  Kert                            Dobó u. vége

8                      1539-1547                  3086                Legelő                        Hunyadi u. vége

8                      1548                           190                  Legelő                        Hunyadi u. vége

8                      1560-1563                  1328                Beépítetlen terület      Vasút mellett

8                      1583/3                        307                  Lakóház                      Kápolnai u. 14/3.

8                      1595                           360                  Parkoló                       Szent István tér

8                      1606                           1343                Telek                           Egészségház mögött

8                      1673/2                        91                    Földmérési jel ter.       Új telep

8                      7452                           19,9                 Belterület                    Siófok

8                      029/8                         21867               Szeméttelep                Külterület

8                      029/10                       49994               Szeméttelep                Külterület

8                      0124/7                        686                  Dögkút                       Külterület

8                      0140/47                      3686                Vízmű területe            Külterület

8                      0140/50                      129                  Nyomásközpont ter.   Külterület

8                      0140/60                       1648               Legelő                        Külterület

8                      0140/67                      2428                Lőtér                           Külterület

8                      0140/68                     30757               Szántó                        Külterület

8                      0140/70                      397                  Vízkút                        Külterület

8                      0140/74                      4047                Legelő                        Külterület

8                      0140/77                      5509                Legelő                        Külterület

8                      0140/79                      11183              Legelő                        Külterület

8                      0189/4                        9524                Szántó                        Külterület

8                      0190/3                        1119                Szántó                        Külterület

8                      0190/5                        4568                Szántó                        Külterület

8                      0256/4                     180653               Legelő                        Külterület

8                      0256/10                   711614               Legelő                        Külterület

8                      0259/3                       22706               Legelő                        Külterület

8                      0259/7                       24569               Legelő                        Külterület

8                      0259/8                       92177               Legelő                        Külterület

8                      0255/1                        9828                Legelő                        Külterület

8                      0255/2                        1330                Legelő                        Külterület

8                      0255/3                        2452                Legelő                        Külterület

8                      0255/4                       14829               Legelő                        Külterület

 

 

 

9. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [74]

POLGÁRMESTERI PROGRAM

 

Eltelt a négy év, új ciklus kezdődött, melyben ismét – az Önök megtisztelő bizalmából – polgármesterként tevékenykedhetem az elkövetkező öt évben.

Az elmúlt ciklusban megkezdett fejlesztéseket, beruházásokat szeretném tovább folytatni és természetesen újabb elképzeléseket, terveket megvalósítani, melyek mind a község és a község lakóinak érdekét, fejlődését szolgálják.

Tisztelt Képviselőtársaim!

Alábbiakban ismertetem a polgármesteri programomat.

Beruházásaink

- 2013-ban önkormányzatunk tulajdonába került a Gépjavító állomás. Szeretnénk hasznosítani, elérni, hogy vállalkozók igénybe vegyék, telephelyeket létesítsenek. Ezáltal tudnánk munkalehetőséget is biztosítani.

- Megkezdtük a belterületi utak aszfaltozását. A megnyert pályázati pénzből  69 millió forint van elkülönítve aszfaltozásra, melyből a tavasszal még 9 utcát aszfaltozunk, illetve ebből lesz kialakítva a Vadvirág utca is. A beruházásra a  közbeszerzési eljárás folyamatban van.

A felújításból kimaradt utcák rendbetételét az elkövetkező időkre tervezem, természetesen ehhez is pályázati pénzeszközt kell igénybe vennünk, amennyiben lesz rá lehetőség.

- Időszerűnek tartom a község járdáinak szükség szerinti felújítását, rendbetételét.

- Hatvan városával közösen pályáztunk – és nyertünk - egy modern, korszerű hulladékudvar kialakításra. A beruházás szintén az elkövetkező évben fog megvalósulni.

- A térkő készítést folytatva megvalósítjuk a temető, valamint közterületeinken lévő parkolók (pl. orvosi rendelő, Műv.ház) kialakítását, térkövezését. A közterületek virágosítására nagyobb gondot kell fordítani, ezáltal is szebbé tenni községünk egészét, illetve a központját.

- Cél egy központi konyha kialakítása, ezáltal növelhető lenne az étkezést igénybe vevők száma.

- Időszerűvé vált közvilágításunk korszerűsítése is, mely az elkövetkező ciklusban fog megtörténni.

- Évek óta beszélünk a tornaterem megvalósításáról. Ezt megígérni felelőtlenség lenne, hiszen az önkormányzat önerőből megvalósítani nem tudja, ahogyan eddig sem tudta. Ez a beruházás csak pályázat útján valósulhat meg. Pályázat kiírása során megteszünk minden annak érdekében, hogy sikeres pályázatot nyújtsunk be.

- Ha tornatermet nem is, de egy műfüves focipályát kialakítunk az elkövetkező évben, ahol a gyermekek a tornaórákat megtarthatják, illetve szabadidőben sportolhatnak.

- A hulladékszállítás bővítését továbbra is szem előtt tartom, fontosnak ítélem, lehetőség szerint minél több településre szeretném kibővíteni.

Fiatalok, család

Azon fiatalok, családok részére, akik részt vesznek az önkormányzat által pályázaton megnyert START munkaprogramban jelentős segítség az, hogy nem szociális segélyből élnek, hanem a program keretében fizetésért dolgoznak. Nem kevés bevétel növekedést jelent ez számukra.

Amennyiben lehetőség lesz a további években START munkaprogramra pályázat benyújtására ezt megtesszük, hiszen ezáltal több család anyagi problémáján tudunk javítani.

Nem utolsó szempont az sem, hogy az így megtermelt zöldségféléket az önkormányzat konyháin fel tudjuk használni.

Önkormányzatunk az iskolás-óvodás gyermekek táborozását, kirándulásait a továbbiakban is támogatni fogja.

Továbbra is segítünk a főiskolásoknak és egyetemistáknak a tankönyvtámogatással.

Idősek helyzete

Községünk idős lakóinak biztonságérzetét is növeltük a közbiztonság növelését szolgáló térfigyelő kamerarendszer kiépítésével.

A biztonságérzetet tovább szeretnénk növelni a közvilágítás korszerűsítésével. Az elkövetkező időszakra tervbe van véve.

A 70 éven feletti idősek karácsonyi csomaggal történő ajándékozását tovább szeretném folytatni az elkövetkező időben.

Közbiztonság

Az előzőleg ismertetett kamerarendszer remélhetőleg növeli biztonságérzetünket.

A közbiztonság növelése érdekében fontos a rendőrséggel illetve a polgárőrséggel való szoros együttműködés.  Az elmúlt években is nagyon jól tudtunk mindkét szervvel együtt dolgozni, a továbbiakban is erre törekszem.

Intézményeink

Intézményeink felszereltsége jónak mondható. Minden intézmény rendelkezik megfelelő számítástechnikai eszközökkel. Dolgozóink szakképzettek, évek, sokan évtizedek óta dolgoznak önkormányzatunknál.

Óvodánk külső- és belső felújítása ez évben megtörtént.

A Művelődési Ház belső felújítását szükségesnek tartom, hiszen az iskolás gyermekek ott tartották a tornaórát, ez rá is nyomta bélyegét az intézményre. A Művelődési ház nem tornaóra tartására hivatott, ezért szükséges a belső felújítása is.

A többi intézményünk külső felújítása szükségessé vált, melyet – anyagi lehetőségeinkhez, vagy pályázati lehetőséghez mérten – az elkövetkező időszakra tervezek.

Lakosság és önkormányzat kapcsolata

Az önkormányzat ügyfélfogadási időben a lakosság rendelkezésére áll. Az ügyfélfogadás ideje az  intézményeinknél kitett plakáton megtekinthető.

A polgármester ügyfélfogadási ideje a hétfői nap, de természetesen a hét bármely ügyfélfogadási napján fogadja az ügyfeleket.

A Polgármesteri Hivatalban gyors, szakszerű ügyintézés folyik, ügyintézőink szakképzettek, munkájuk elismert.

A képviselőtestület ülései – kivétel a zárt ülés elrendelése – nyilvánosak, a lakosság bármikor részt vehet az üléseken. A polgármester és a képviselő-testület évente egy alkalommal közmeghallgatást tart.

A lakosság az önkormányzat honlapján bármikor értesülhet az eseményekről, megtekintheti a fontosabb híreket.

Fontos az önkormányzat kapcsolata a helyi egyesületekkel, civil szervezetekkel, évek óta támogatja működésüket.

Fentiek teljesítése úgy érzem lehetséges. Ígérgetni lehet, de lehetetlent ígérni felelőtlenség. 

Az államtól kapott támogatás, az önkormányzat saját bevétele és a benyújtott pályázatink sikeressége határolja be lehetőségeinket, ettől függenek beruházásaink,  hogy mit és mikor tudunk megvalósítani.

Ahogyan eddig, úgy  továbbra is becsületesen fogok dolgozni, nem élek vissza sem a pozíciómmal sem az anyagiakkal, a község és a község lakóinak életét és jövőjét tartom szem előtt.

Köszönöm a figyelmüket.

 

 

 

10. melléklet a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez [75]

 

KÁL NAGYKÖZSÉG KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2014-2019. ÉVEKRE

SZÓLÓ GAZDASÁGI PROGRAMJA

1.

Kál Nagyközség Önkormányzata a jövő iránt érzett felelőssége tudatában alapvető fontosságúnak tartja a település működésének és fejlesztésének folyamatosságát. A településnek a térségben betöltött szerepére, egészének fejlesztésére, figyelemmel a lehetőségek és az igények számbavétele alapján alkotja meg a változásokhoz is alkalmazkodni tudó gazdasági programját. 

Kál nagyközség önkormányzatának célja, hogy községünk biztos, kiszámítható jövőjét megteremtse, az önkormányzat szolgáltatásain keresztül lakóink komfortérzetét minél teljesebbé tegye.

Gazdasági programunk legfontosabb feladata, hogy összegezze, rendszerezze és láttassa mindazokat a törekvéseket, célokat és eszközöket, amelyek községünk és lakói jobb életminőségét szolgálják a jelzett időszakra vonatkozóan és azon  túlmutatóan is.

Miután térségünk és a településen élők jövőjét, jólétét számos, a helyi döntéshozók akaratán kívülálló tényező is befolyásolja, a gazdasági program azokra az elemekre koncentrál, amelyekre az önkormányzat hatással van.

Gazdasági programunkban az önkormányzat hatáskörébe tartozó feladatokat  és azokat a fejlesztéseket vettük számba, melyeket a tervezési időszak alatt kiemelten fontosnak tartunk. A program irányokat határoz meg és némely esetben állást foglal a különböző fejlesztési lehetőségeket illetően.

 

2. ÁLTALÁNOS CÉLKITŰZÉSEK

1. Alapvető cél a pénzügyi egyensúly megőrzése.

2.A jelenlegi nehéz, bizonytalan gazdasági helyzetben is törekszünk az önkormányzati  vagyon megtartására és a meglévő intézményeink zökkenőmentes működtetésére.

3. A település intézményeinek szükség szerinti felújítására, karbantartására.

4. A kötelezően előírt feladatok ellátására.

5. Önkormányzat tulajdonában lévő közutak felújítása – elsősorban pályázati  pénzeszközből

6. Olyan fejlesztéseket kell megvalósítani, melyek:

            - javítják a településen élők közérzetét,

            - ösztönzik a helyben maradást, a letelepedést,

            - a kulturális javak minél szélesebb körét teszik elérhetővé,

            - munkahelyeket teremtenek,

            - önkormányzati vagyon növelése.

Mielőtt részletezzük az elképzeléseket, meg kell jegyeznünk: elképzelhető, hogy anyagiak hiányában minden tervünk nem fog teljesülni, de azon kell igyekeznünk, hogy az adandó lehetőségeket maradéktalanul kihasználjuk céljaink eléréséhez.

3. MŰKÖDÉSI FELTÉTELEK

Az intézményeink pénzügyi stabilitására törekszünk. A pénzügyi egyensúly érdekében nagyobb fejlesztéseket, felújításokat pályázati források megléte esetén tudunk megvalósítani. Ezért nagyon fontos a pályázatok folyamatos figyelése, a megfelelő pályázatíró cég kiválasztása és a pályázatok folyamatos benyújtása.

Takarékos gazdálkodással a kötelező feladataink finanszírozhatóságát, intézményeink fenntarthatóságát   várhatóan jelentős erőfeszítések nélkül megoldjuk. 

Az önkormányzat jelenlegi létszám- és személyi feltételei adottak az eredményes szakmai munka elvégzéséhez. Továbbra is törekszünk a szakemberek megtartására.

Az intézményeink bővítése közül legfontosabb feladatunk az  iskolában az uszoda szezonális üzemeltetése a továbbiakban is, a  tornaterem pályázati forrásból történő megépítése, a központi konyha kialakítása.

További feladataink:

- amennyiben igény mutatkozik rá, illetve pályázati lehetőségünk nyílik, egy bölcsőde létrehozása, működtetése,

- Fő út alsó 15. szám alatti Tiszti klub felújítása,

- a volt állatorvosi szolgálati lakás felújítása,

- gépjavító állomás hasznosítása,

- vízmű épületének felújítása,

- az általános iskola épületéből a konyha kitelepítése,

- Káli Polgármesteri Hivatal külső felújítása,

- minden olyan hirtelen előállt feladat ellátása, ami előre nem látható volt, továbbá ami 

 a tulajdonosi kötelezettségből ered.

 

4. KÖZSÉGFEJLESZTÉS, TELEPÜLÉSI INFRASTRUKTÚRA

1. Településrendezési terv

Kál nagyközség rendelkezik településrendezési tervvel,  melyet a felmerülő igény alapján folyamatosan aktualizálunk.

Az elkövetkező öt évben szükségessé válik az  ipari park kialakítása a legelő területén, a rendezési tervet ennek megfelelően módosítjuk.

2. Települési közút-, járdaépítés, belvízelvezetés

A szennyvízberuházás befejeztével községünk utjaiból nyolc út került újra aszfaltozásra. Tavasszal tíz utat aszfaltozunk pályázati pénzeszközből. A többi utak felújítása, aszfaltozása is időszerűvé vált, amennyiben lehetőség nyílik, pályázatot kell benyújtanunk, hogy az ehhez szükséges anyagi forrás rendelkezésünkre álljon.

Nem csak az utak felújítása időszerű, hanem a járdáké is, hiszen nagyon sok helyen töredezett, vagy éppen nincs. Ezért az elkövetkező öt évben fel kell mérnünk a járdák állapotát és a felújítását meg kell kezdenünk. A START mintaprogramon belül a térkőkészítés gyártása lehetővé teszi önkormányzatunknak a járdák rendbetételét, nagyobb beruházás nélkül.

Felül kell vizsgálni a parkolókat, a parkolók állapotát. Lehetőségünkhöz mérten felújítani.

A csapadékvíz-elvezetés az utóbbi időben sok problémát okozott településünkön. Végleges megoldás az általános belvízelvezetési terv megalkotása, majd annak megvalósítása lenne, de erre a kivitelezés óriási költségvonzata miatt csak pályázat útján  van lehetőség.

3. Szemétszállítás, szemételhelyezés

2012. tavaszától önkormányzatunk önállóan végzi a hulladékszállítást településünkön. 2013-ban további négy település kérte tőlünk ezt a szolgáltatást. 2014-től az autópálya egy szakaszán és a MÁV-nál is mi szolgáltatunk. Az elkövetkező öt esztendőben további bővítést szeretnénk elérni, célom, hogy a környező települések mindegyikén Kál végezze ezt a szolgáltatást.

2015. január 1-től a hulladékszállítást Kál Nagyközség Önkormányzata által létrehozott KÁLI Lakossági Szolgáltató Nonprofit Kft végzi.

A Hatvani Hulladékgazdálkodási Társulással közös nyertes pályázaton 2015-ben megépítésre kerül  egy modern hulladékudvar, a régi, rekultivált szeméttelep helyén.

A szelektív hulladékgyűjtést községünkben az elkövetkezőkben be kell vezetni, a lakosokat ösztönözni kell erre.

4. Községfejlesztés, közrend, közbiztonság

Kiemelt feladatnak tartjuk a község polgárainak minél sokoldalúbb tájékoztatását a közérdeklődést kiváltó eseményekről. Az érdeklődők Kál honlapján (kal.hu) figyelemmel kísérhetik a mindennapi történéseket.

Terveink között szerepel egy papír alapon negyedévente megjelenő újság.

Törekedni kell a község közterületeinek és - a lakosság bevonásával - az egész lakóhely szebbé tételére a tisztaság megőrzésével, virágosítással, tájékoztató, eligazító táblák elhelyezésével, az autóbuszvárók  korszerűsítésével.

A rendőrséggel történő együttműködést szorosabbá kell tenni, törekedünk a Rendőrőrs Kál községbe történő visszaállítására, hogy a település közrendjét, közbiztonságát erősítsük. A  Polgárőrséget továbbra is támogatjuk, elősegítve ezzel működésüket, a határban pedig a mezőőri hálózat kialakítását kellene megvalósítani.

2014. október 7-én felavatásra került egy modern, mai igényeket kielégítő kamerarendszer, mely a településünkön élők közbiztonságát erősíti.

 

5. OKTATÁS, KÖZMŰVELŐDÉS

1.  Bölcsőde

Évek óta gondolkodik képviselő-testületünk a bölcsőde létrehozásáról. A beruházást abban az esetben tudjuk végrehajtani, amennyiben a pályázat erre lehetőséget ad és önkormányzatunk olyan stabil anyagi helyzettel rendelkezik, hogy önerőből finanszírozni tudja a működtetését.

2. Óvoda

Az óvodánk évek óta 100 %-os kihasználtsággal működik. Az óvodáskorú gyermekek létszáma stagnál.

Ezért elsősorban nem a bővítésre, hanem a teljeskörű felújítására kell törekedni. Az intézmény csoportszobái, a kiszolgáló helyiségek teljes felújításra kerültek. A jövőben a külső felújítást kell hiánytalanul elvégezni.

3. Általános iskolai oktatás

Az általános iskola 2013- szeptember 1-től az Egri Főegyházmegye üzemeltetésébe került. Iskolánk állagának megóvása továbbra is önkormányzatunk feladata, melyhez minden évben jelentős anyagi támogatást biztosítunk.

A minden napi   testnevelés zavartalan lebonyolítása érdekében elengedhetetlen a tornaterem megépítése. Ezt önerőből megvalósítani nem tudjuk, ehhez pályázati forrásra van szükségünk.

A tanuszoda működtetése továbbra is lakossági igények miatt szezonális jelleggel történik.

Évek óta hiányzik a településünkön focipálya. 2015-ben pályázunk műfüves focipálya kialakítására.

Törekedni kell a helyi általános iskolás korosztály káli iskolába való megtartására.

4. Közösségi élet, közművelődés

Több civil szerveződés működik településünkön.

Önkormányzatunk az elkövetkező öt évben is folyamatosan támogatni fogja anyagi lehetőségéhez mérten az egyházat, a Polgárőrséget, a Lövész Klubot, a Tarna-menti Lovas Sport Egyesületet, a „Nefelejcs” Nyugdíjas Klubot stb.

6. EGÉSZSÉGÜGY

Az egészségügyi ellátás területén  a tárgyi feltételek jónak ítélhetők.

A háziorvosoknak törekedni kell a rendelési idő pontos betartására.

Az orvosi rendelők felújítása is időszerű – elsősorban nyílászárók cseréje. Ezt szintén pályázati forrásból szeretnénk megvalósítani.

 

7. SZOCIÁLIS ELLÁTÁS, GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT

Az Tarna-menti Szociális  Központ minden igényt megpróbál kielégíteni,  amire az idősebb korosztálynak szüksége lehet.

A bentlakásos intézmény kihasználtsága jelenleg megfelelő, de továbbra is törekedni kell, hogy ne legyenek hosszabb ideig üres férőhelyek.

Szélesíteni kell a szociális  étkeztetést igénybevevők körét.

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás  kiépítését továbbra is fontosnak tartjuk az idősek, elsősorban az egyedül élők, a rászorulók, a betegek körében, de az intézményvezető felmérése alapján erre nagyon csekély az igény.

Gyermekjóléti szolgálat az elkövetkező öt évben is a szolgáltató központ részeként kell hogy működjön, hogy helyben tudjuk megoldani azokat a helyi problémákat, melyek a 18 éven aluli korosztályt érintik.

 

8. KONYHA

Továbbra is megoldandó feladat egy központi konyha kialakítása, amit az elkövetkező öt évben pályázat útján alakítunk ki.

 

9. GAZDASÁGI TÁRSASÁG          

Önkormányzatunk 2014. februárjában létrehozott egy 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságot, a KÁLI Lakossági Szolgáltató Nonprofit Kft-t, amely elsősorban a hulladékszállítást, majd ezen túl település karbantartási feladatokat lát el. Tényleges működését 2015. január 1-től kezdi meg.

 

10. FOGLALKOZTATÁSPOLITIKA

Településünk lakóinak jelentős hányada munkanélküli lenne, de önkormányzatunk a START mintaprogramokat – lehetőség szerint – szeretné tovább folytatni. A mezőgazdasági programmal a megtermelt javakat továbbra is konyhánkon kívánjuk felhasználni. A helyi értékteremtő programmal (térkő készítés) pedig a településünk szebbé tételére törekszünk.

Továbbra is fontos a munkahelyteremtés. Az önkormányzati tulajdonba került gépjavító állomást a törvénynek megfelelően kell hasznosítani, ugyanitt  vállalkozóknak telephelyet biztosítani. Ezzel szintén munkalehetőséget tudnánk biztosítani.

Az önkormányzati tulajdonban lévő legelő terület ipari parkká történő nyilvánításával is a célunk, hogy munkahelyeket teremtsünk.

A gazdasági programban foglaltakat a képviselő-testület az éves költségvetési koncepció és az éves költségvetési rendelet megalkotásánál figyelembe veszi, és végrehajtását folyamatosan ellenőrzi.

 

 

11. melléklet [76]SZAKFELADAT SZERINTI BESOROLÁS

522001  Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

382101 Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása

682001 Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

682002 Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése

750000 Állat-egészségügyi ellátás

841127 Települési nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége

841401 Önkormányzatok közbeszerzési eljárásainak lebonyolításával összefüggő szolgáltatások

841402 Közvilágítás

841403 Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások 

841901 Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai

841902 Központi költségvetési befizetések

843044 Gyógyító-megelőző ellátások finanszírozása

882111 Aktív korúak ellátása

882112 Időskorúak járadéka

882113 Lakásfenntartási támogatás normatív alapon

882114 Helyi rendszeres lakásfenntartási támogatás

882115 Ápolási díj alanyi jogon

882116 Ápolási díj méltányossági alapon

882117 Rendszeres gyermekvédelmi pénzbeli ellátás

882118 Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás

882119 Óvodáztatási támogatás

882121 Helyi eseti lakásfenntartási támogatás     

882122 Átmeneti segély

882123 Temetési segély

882124 Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás

889967 Mozgáskorlátozottak gépjárműszerzési és átalakítási támogatása

882129 Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli ellátások

882202 Közgyógyellátás

882203 Köztemetés

890301 Civil szervezetek működési támogatása

890441 Közcélú foglalkoztatás

890442 Foglalkoztatást helyettesítő juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása

890443 Közmunka

890506 Egyházak közösségi és hitéleti tevékenységének támogatása

931903 Máshová nem sorolható egyéb sporttámogatás

869041 Család és Nővédelmi Egészségügyi Gondozás

811000 Építményüzemeltetés

910123 Könyvtári szolgáltatások

910501 Közművelődési tevékenységek és támogatásuk

 

 

 

 1. függelék a Szervezeti és  Működési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.12.) önkormányzati rendelethez

 

Csiffáry Róbert                                  649      Kál, Petőfi út 23.

           

Károlyiné Kiss Ida                             549      Kál, Ady út 4/A

 

Szabó Béla                                         469      Kál, Jókai út 5.

 

Zele Sándor                                       429      Kál, Fő út alsó 25.

 

 Peténé Pintér Erzsébet                       383      Kál, Fő út felső 53.

 

  Kalcsóné Bolyós Mária                      371      Kál, Árpád út 44.

 

 

 1. függelék a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011.(IV.13.) Önkormányzati rendelethez

 

KÉPVISELŐK KIESÉSE SORÁN

HELYÜKBE LÉPŐ SZEMÉLYEK NÉVSORA

 

            Huszti Benjamin                    340

 

Barna Józsefné                       329

 

Szabó Tamás                          293

 

dr.Domoszlai Csaba               245

 

Várkonyi Flórián                    227

 

Antalné Morvai Mária            209

 

Tóth János                              169

 

Salamon Miklós                     165

 

Kökény Attila                        162

 

Gyurovics Gáborné                128

 

Kárpáti György                      95

 

Szőcsi Lajos                           83

 

Fehér Sándor                          82

 

Seress József                          78

 

Heveli Viorel                          69

 

Jakabné Balázs Éva                37

 

 

 1. függelék a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 8/2011. (IV.13.) Önkormányzati rendelethez

 

BIZOTTSÁGOK TAGJAINAK NÉVSORA

 

Ügyrendi Bizottság                   Zele Sándor elnök

                                                    Károlyiné Kiss Ida

                                                    Kalcsóné Bolyós Mária

 

Pénzügyi Bizottság                    Kalcsóné Bolyós Mária elnök

                                                     Károlyiné Kiss Ida

                                                     Szabó Béla

 

Szociális és egészségügyi bizottság                        Károlyiné Kiss Ida elnök

                                                                                  Peténé Pintér Erzsébet

                                                                                  Zele Sándor

                                                                                  Mező Mária külsős tag

                                                                                  Szabó Tamás külsős tag

 


[1] Módosította a 2/2014. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. II. 09.

[2] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[3] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[4] Módosította a 2/2012. (III. 06.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2012. III. 08.

 

[5] Beiktatta a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től

[6] Beiktatta a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től

[7] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[8] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[9] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[10] Módosította a 2/2014 (II. 28.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. II. 09.

[11] Módosította a 4/2013 (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[12] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től

[13] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[14] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től

 

 

[15] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[16] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[17] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[18] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[19] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 5. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

 

 

[20] Módosította a 2/2014. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. II. 09.

 

[21] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 6. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[22] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[23] Módosította a 2/2014. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. II. 09.

[24] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[25] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[26] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[27] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[28] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[29] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 7. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[30] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[31] Módosította a 13/2014. (X. 29.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos: 2014. november 1-től.

[32] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[33] Hatályon kívül helyezte a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 10. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[34] Beiktatta a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[35] Beiktatta a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 11. §-a. Hatályos: 2014. december 1-t-től.

[36] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[37] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[38] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[39] Módosította a 4/2013 (III. 26) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[40] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[41] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[42] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 13. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[43] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[44] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[45] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 14. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[46] Módosította a 2/2012. (III. 06.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2012. III. 08.

[47] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[48] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[49] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[50] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[51] Módosítva a 13/2011. (IX. 06.) Kál Nagyközség Önkormányzati rendelet 1. § Hatályos: 2011. X. 01.

[52] Módosította a 2/2014. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. II. 09.

[53] Módosította a 2/2014. (II. 28.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. II. 09.

[54] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[55] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 16. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[56] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 17. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[57] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[58] Beiktatta a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 18. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[59] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[60] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[61] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[62] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[63] Hatályon kívül helyezte a 20/2013. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. I. 01.

[64] Módosította a 20/2013. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2014. I. 01.

[65] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[66] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[67] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[68] Módosította a 20/2013. (XII. 18.) Önkormányzati Rendelet. 3. § Hatályos: 2014. I. 01.

[69] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[70] Módosította a 17/2015. (X. 30.) önkormányzati rendelet. Hatályos: 2015. XI. 01.

[71] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[72] Módosította a 4/2013. (III. 26.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. IV. 03.

[73] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 19. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[74] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[75] Módosította a 15/2014. (XI. 27.) önkormányzati rendelet 20. §-a. Hatályos: 2014. december 1-től.

[76] Módosította a 2/2013. (II. 12.) Önkormányzati Rendelet. Hatályos: 2013. I. 01.

magyar