Álláspályázat

Tarna-menti Szociális Központ

                          

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarna-menti Szociális Központ- Kompolti telephely

Telephely vezető

munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3356 Kompolt, Széchenyi utca 16.

 

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A szociális alapszolgáltatói intézmény vezetőjeként feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás és a döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet jogszabály nem utal más hatáskörbe. Az intézmény irányítási, ellenőrzési feladatainak ellátása, alapító okirat szerinti (házi segítségnyújtás, jelzőrendszeres segítségnyújtás, idősek nappali ellátása, étkeztetés) feladat ellátása, kapcsolattartás a fenntartóval. Az idősek számára programok szervezése és lebonyolítása. Az előírt dokumentumok vezetéséről való gondoskodás, statisztikák készítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, szociális szakirány,
 • szociális intézményben szerzett - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • B kategóriás jogosítvány,

 

 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • szociális szakvizsga megléte,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • szakmai önéletrajz, végzettséget igazoló okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,
 • nyilatkozat, hogy hozzájárul a pályázati anyagban foglalt személyes adatok pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez, hogy a pályázati anyagot a véleményezésre jogosultak megismerjék, a pályázat nyílt vagy zárt ülésen történő tárgyalásáról

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2016. március 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. február 19.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Molnár Józsefné nyújt, a 36/587-087 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tarna-menti Szociális Központ címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 183/2016 , valamint a munkakör megnevezését: Telephely vezető.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján , szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. február 26.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.kal.hu honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. január 27.

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

magyar