Tarna-menti Szociális Központ Intézményvezető álláspályázat

Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulás Tanácsa

                           

a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tarna-menti Szociális Központ

intézményvezető

beosztás ellátására.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozott időre, 5 évig szól.

A munkavégzés helye:

Heves megye, 3350 Kál, Fő út felső 11-13.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

Szolgáltató Központ Alapító Okirata szerint részben önállóan működő költségvetési szerv által az önkormányzat közigazgatási területén az étkeztetés, a házi segítségnyújtás, az idősek nappali ellátása az idősek ápolását, gondozását nyújtó intézményi feladatok biztosítása. Családsegítő, gyermekjóléti szolgálat irányítása és az intézmény tevékenységi körébe tartozó vezetői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

§         Főiskola, szociálpedagógus, szociális menedzser szakképesítés az 1/2000. (I.7.) SZCSM rendelet szerint, szociális szakvizsga,

§         szociális - Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

§         B kategóriás jogosítvány,

§         magyar állampolgárság

§         büntetlen előélet, cselekvőképesség

§         5 év vezetői tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

§         részletes szakmai önéletrajz

§         képesítést igazoló okiratok hiteles másolata

§         3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, mely szerint nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé,

§         az előírt szakmai gyakorlat meglétének hitelt érdemlő igazolása

§         intézmény vezetésére vonatkozó szakmai program, a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzelése

§         a pályázó nyilatkozata, hogy a pályázatban szereplő adatokat az elbírálásban résztvevők megismerhetik, valamint hogy a pályázat elbírálását a képviselőtestület nyílt, vagy zárt ülésen tárgyalja.

A beosztás betölthetőségének időpontja:

A beosztás legkorábban 2016. május 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2016. március 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Morvai János polgármester nyújt, a 36/487-001-os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

§         Postai úton, a pályázatnak a Tarna-menti Szociális Intézményfenntartó Mikrotársulás Társulás Tanácsa címére történő megküldésével (3350 Kál, Szent István tér 2. ). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: 521/2016, valamint a beosztás megnevezését: intézményvezető.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató a beküldött pályázatok alapján, szükség esetén személyes meghallgatás alapján dönt a nyertes pályázó személyéről. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelenné nyilvánítsa.

A pályázat elbírálásának határideje: 2016. április 15.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a ph@kal.hu e-mail címen szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2016. március 7.

A pályázati kiírás közzétevője a Közszolgálati Személyzetfejlesztési Főigazgatóság (KSZF). A pályázati kiírás a munkáltató által a KSZF részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

magyar